CMR

CMR staat voor de Franse “Convention relative au Contrat de transport international des marchandises par route”. De CMR is een verdrag over de overeenkomst voor het internationaal vervoer van goederen over de weg. De CMR is dus van toepassing op internationale transporten die over de weg worden uitgevoerd. Ze is opgericht en voor het eerst ondertekend in 1956. In Duitsland is de CMR in 1961 in werking getreden en wordt deze als huidig ​​recht toegepast. Alle andere EU-leden zijn momenteel ook ondertekenende landen bij de CMR, dus deze is geldig in heel Europa. Het nationale recht van de lidstaten wordt dus vervangen door de voorschriften van de CMR.

Reikwijdte van de CMR

Het toepassingsgebied van de CMR wordt gekenmerkt door de volgende kenmerken. Dit zijn

  • een betaald
  • internationaal vervoer
  • op de weg (transportroute over land)

Het volgende geldt ook voor de betrokken partijen

  • minstens één van de deelnemers is gevestigd in een verdragsluitend land
  • of de CMR is contractueel overeengekomen

De CMR is niet van toepassing op het internationale vervoer van post, verhuisgoederen of lichamen.

De CMR-vrachtbrief

De CMR-vrachtbrief documenteert de tussen partijen gesloten vervoersovereenkomst en wordt vóór aanvang van het vervoer aan de vervoerder overhandigd. Hij ontvangt drie exemplaren van de door de afzender ondertekende vrachtbrief. Eén exemplaar blijft bij de afzender van de vracht en identificeert hem als de eigenaar. Het tweede exemplaar blijft ter identificatie van de vervoerder als houder van de zending. Het derde exemplaar vergezelt de goederen tot aan de levering aan de ontvanger.

Sinds 1998 is er geen verplichting meer om een vrachtbrief af te geven en bij zich te hebben, maar dit kan wel van de vervoerder worden geëist op grond van § 408 HGB. Dit geldt ook voor CMR-documenten. In het algemeen volstaat ook de leveringsbon, de laadlijst of de bordero. Een onvoldoende ingevulde of ontbrekende CMR-vrachtbrief heeft geen invloed op de geldigheid van de CMR in het kader van de vervoersovereenkomst.

De informatie die vereist is in de vrachtbrief is voornamelijk: afzender, ontvanger, informatie over de bijgevoegde documenten, type en hoeveelheid van de vervoerde goederen, belangrijke labels en andere eigenschappen van de goederen, speciale behandelingsinstructies, kenteken van de vervoerder.

Zowel de vrachtbrief als de CMR zijn alleen bindend in het Engels of Frans.

CMR-toepassing, verplichtingen en aansprakelijkheid

Wanneer de plaats van overname en de plaats van levering van een zending goederen zich in twee verschillende lidstaten bevinden, worden CMR’s gebruikt. De CMR wordt ook gebruikt voor leveringen aan derde landen zoals Rusland, Turkije of IJsland. Als een levering moet worden gedaan op een locatie in een niet-EU-lidstaat met behulp van het CMR, moeten deze landen vóór het transport instemmen met het CMR en daarmee de nationale wetgeving terzijde schuiven.

De partijen die betrokken zijn bij het vervoer dat in het kader van het CMR wordt uitgevoerd, moeten ook hun verplichtingen nakomen.

  • De afzender organiseert de verzending en levering van de goederen aan de geadresseerde
  • De afzender is verantwoordelijk voor de veilige verpakking van de goederen voor het transport
  • De vervoerder is verantwoordelijk voor het veilige transport
  • De vervoerder is verantwoordelijk voor het tijdige transport
  • De ontvanger moet de ontvangst van de geleverde goederen bevestigen

De CMR-vrachtbrief en de daar gedocumenteerde boekingen en ontvangsten zijn bijzonder relevant met betrekking tot de aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid volgens CMR is grotendeels gestructureerd als zogenaamde risicoaansprakelijkheid. De vervoerder is altijd aansprakelijk op grond van schuld, maar slechts in beperkte mate ongeacht schuld. De vervoerder is ook aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het door hem ingeschakelde personeel of onderaannemers. De afzender is op zijn beurt aansprakelijk jegens de vervoerder voor schade veroorzaakt door zijn wangedrag.

Terug