Algemene leveringsvoorwaarden voor standaard software

1. Doel

De onderstaande voorwaarden gelden voor het ter beschikking stellen van standaard software alsmede de aanvullende verplichtingen en diensten van de firma Logistics Information Systems B.V. in Oldenzaal/Nederland („LIS BV“) voor het toepassen van deze software bij de gebruiker.

II Diensten

II.1 De omvang van de prestatie wordt bepaald door de omvang van de op grond van de organisatie aangeboden en door de gebruiker bestelde software.

II.2 Het ter beschikking stellen van de standaard programma’s bevat de noodzakelijke documentatie.

II.3 De registratie van de basisgegevens alsmede vergelijkbare vooraf door te voeren werkzaamheden of de levering van eventuele noodzakelijke informatiedragers behoort niet tot de verplichtingen van de LIS BV.

II.4 Het is de gebruiker bekend dat overeenkomstig het tegenwoordige niveau van de software technologie principieel geen software kan worden geleverd die geheel vrij is van fouten. De LIS BV kan daarom geen algemene storingsvrije werking onder alle omstandigheden waarborgen.

III Diensten tegen aparte berekening

III.1 De LIS BV verplicht zich om in het kader van haar commerciele mogelijkheden andere diensten te leveren die telkens afzonderlijk in opdracht moeten worden gegeven en door de gebruiker schriftelijk moeten worden bevestigd.

III.2 Bij deze aanvullende diensten horen met name: systeemanalyse, systeem genereren, parametriseren, installatie, instructie, support en consulting op afstand.

III.3 Bestelling, omvang en verloop van de aanvullende diensten vinden plaats volgens beoordeling van de gebruiker. De medewerkers van de LIS BV leveren de diensten onder zijn gehele leiding, zijn aanwijzingen en in het kader van zijn toezicht. Het aanmaken van programma’s onder eigen verantwoordelijkheid valt niet onder deze bepalingen.

III.4 De bovengenoemde bijzondere diensten worden overeenkomstig de telkens geldige prijslijsten en kostenoverzichten van de LIS BV afzonderlijk berekend.

IV Medewerkingsverplichting van de klant

IV.1 De gebruiker benoemt onmiddellijk na afsluiting van het contract hiervoor geschikte medewerkers die de LIS BV met alle informatie en documentatie voorzien die noodzakelijk en nuttig zijn voor het doorvoeren van de contractueel overeengekomen prestaties. Een medewerker moet tegenover de LIS BV onder vermelding van zijn naam, als verantwoordelijk aanspreekpunt worden benoemd wiens opgaven met betrekking tot organisatorische vragen als bindend gelden.

IV.2 Indien bepaalde werkzaamheden ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie van de gebruiker opnieuw moeten worden doorgevoerd draagt de gebruiker de kosten van de betreffende aanvullende werkzaamheden.

IV.3 De gebruiker zorgt ervoor dat gedurende de aflevering van het programma vakkundig personeel ter beschikking staat dat voor het bedienen van het toestel en het programma geschikt is.

V Doorvoering

V.1 De werkzaamheden worden door de LIS BV doorgaans gedurende de normale kantooruren in de vertrekken van de LIS BV doorgevoerd of in overleg in de vertrekken van de gebruiker. In dit geval gelden de uren voor de heen- en terugreis als werktijd.

V.2 De LIS BV is in het kader van de nakoming van het contract gerechtigd met onderaannemers samen te werken.

VI Gebruiksrechten

VI.1 De LIS BV verleent voor de uitgewerkte programma’s een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie voor het gebruik van het programmasysteem of gedeelten ervan, overeenkomstig de afgesproken leveringsomvang. De licentie wordt pas geldig na de volledige betaling van de afgesproken totale vergoeding.

VI.2 De auteursrechten, ook met betrekking tot de gemodificeerde en vermenigvuldigde programma’s blijven eigendom van de LIS BV.

VI.3 Het is de gebruiker niet veroorloofd standaard software voor het doorgeven of doorverkopen te vermenigvuldigen. Dit geldt ook voor het gebruik van de software bij dochterondernemingen of vergelijkbare verbonden ondernemingen.

VII Vergoeding en betalingsvoorwaarden

VII.1 De vergoeding voor het gebruik van de standaardprogramma’s wordt berekend overeenkomstig de bepalingen in het koopcontract.

VII.2 De levering van aanvullende diensten wordt berekend overeenkomstig het geldige kostenoverzicht.

VII.3 Hetzelfde geldt voor de kosten voor het vervoer naar de gebruiker alsmede de aanvullende kosten voor prestaties die in overleg met de gebruiker buiten de normale werktijden worden geleverd.

VII.4 Het annuleren van schriftelijk overeengekomen inzetdagen bij de gebruiker is tot 2 dagen voor aankomst kostenloos mogelijk. Daarna worden 40% van het dagtarief als kostenvergoeding in rekening gebracht.

VII.5 Alle prijzen zijn exclusief de telkens op het tijdspunt van de facturering geldige wettelijke BTW en zijn op de vervaldag onmiddellijk betaalbaar.

VII.6 De vergoeding voor de software moet worden betaald bij levering van de programma’s. Een retentierecht met betrekking tot de vergoeding om welke redenen dan ook heeft de gebruiker niet.

VII.7 In het geval van betalingsverzuim heeft de LIS BV het recht, een rentevergoeding ter hoogte van 9 % boven de betreffende rente voor basisherfinancieringsoperaties van de Europese Centrale Bank (ECB) te eisen. Het wettelijke recht van de LIS BV tot de terugtreding van het contract of schadeloosstelling vanwege verzuim blijft onbelet.

VIII Termijnen

De levering geschiedt volgens afgesproken termijnen. Bij de naleving van de termijnen is de LIS BV afhankelijk van de medewerking van de gebruiker overeenkomstig punt IV van deze bepalingen. Komt de gebruiker deze verplichting tot medewerking – met name betalings- en informatieplicht – niet of niet tijdig na worden de termijnen redelijk aangepast, maar op zijn minst verlengd voor de periode van de vertraging.

IX Vrijwaring en aansprakelijkheid

IX.1 De LIS BV verleent een waarborg van 12 maanden, beginnend met de installatie van het programma. Met deze garantie neemt de LIS BV de verplichting op zich de software ter beschikking te stellen overeenkomstig de beschrijving in het contract met betreffende appendixen, en gebreken, die een normaal gebruik van de software in de weg staan, gratis te verhelpen. De gebruiker deelt deze gebreken schriftelijk mee. Wanneer bij een controle door de LIS BV de betreffende fout niet kan worden nagewezen draagt de gebruiker de kosten voor de controle; dit geldt met name dan wanneer de klacht berust op een foutief gebruik van het programma of op andere storingen, die door de LIS BV niet zijn te verantwoorden.

IX.2 De LIS BV is ook bereid om na deze periode van 12 maanden programmafouten te verhelpen en het programma te onderhouden. Deze diensten worden overeenkomstig de dan geldige prijzen en kosten van de LIS BV aan de klant doorberekend.

IX.3 De garantieplicht vervalt onmiddellijk wanneer de gebruiker welk programma dan ook eigenmachtig verandert.

IX.4 De LIS BV is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door haarzelf of haar medewerkers, tot de hoogte van het gehele bedrag van de overeengekomen vergoeding, maximaal echter tot een bedrag van Euro 25.000,- (in woorden: vijfentwintigduizend Euro). Een verdergaande aansprakelijkheid, met name voor volledige schade, is uitgesloten.

IX.5 De LIS BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor te betalen aanvullende diensten. Als hulp gelden de bovenstaande vrijwaringsbepalingen ook hiervoor.

IX.6 Een verdergaande aansprakelijkheid wordt uitgesloten. Met name de schuldaanspraken bij afsluiting van het contract, nalatige overtreding van contractuele aanvullende verplichtingen of buitencontractuele aansprakelijkheid zijn uitgesloten.

IX.7 De gebruiker vrijwaart de LIS BV tegenover alle aanspraken van derden die het kader van de aansprakelijkheid volgens deze voorwaarden te buiten gaan.

X Eigendomsvoorbehoud

De LIS BV behoudt zich het recht voor de in licentie ter beschikking gestelde programma’s alsmede de documentatie terug te vragen wanneer de afgesproken bedragen niet binnen termijn worden betaald.

XI Gegevensbescherming

XI.1 De LIS BV zal met de geboden zorgvuldigheid ervoor zorgen dat alle personen, die door de LIS BV zijn belast met de bewerking of nakoming van dit contract, de informatie die zij van de gebruiker hebben gekregen, zolang deze niet openbaar zijn, niet doorgeven aan derden of op een andere manier zullen gaan verwerken.

XI.2 Vertrouwelijke documenten van de gebruiker, die als dusdanig zijn gekenmerkt worden door de LIS BV ook vertrouwelijk behandeld. Deze verplichting geldt overeenkomstig voor de gebruiker.

XI.3 De gebruiker is in de overeenkomst geïnformeerd over het feit dat LIS AG de privacygevoelige gegevens van gebruikers conform de algemene verordening gegevensbescherming en de richtlijnen van privacywet verwerkt worden. Deze privacygevoelige gegevens zullen bij het afsluiten van een kredietverzekering, indien nodig, overgedragen worden aan de verzekeraar.

XII Slotbepalingen

XII.1 Als bevoegde rechtbank voor geschillen geldt uitsluitend de rechtbank aan de zetel van de LIS BV.

XII.2 Indien bepaalde onderdelen van de algemene leveringsvoorwaarden voor standaard software of van andere afspraken tussen de contractpartijen om welke reden dan ook nietig zijn,wordt hierdoor de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet belet. De LIS BV en de gebruiker zijn in dit geval verplicht een ongeldige bepaling of afspraak te vervangen door een andere, die de economische doelstelling van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

Algemene onderhoudsbepalingen standaard software

I Voorwerp

De onderstaande bepalingen gelden voor het onderhoud van applicatiesoftware van de firma LIS Logistics Information Systems B.V. in Oldenzaal („LIS BV“) alsmede de begeleiding van de gebruiker gedurende het ter beschikking stellen van deze software door de LIS BV.

II Diensten

II.1 Onderhoud

II.1.1 Voor onderhoud in aanmerking komt telkens de laatste versie van een programma.

II.1.2 Het onderhoud heeft, volgens oordeel van de LIS BV betrekking op de doorlopende verbetering van de programma’s in hun organisatorische verloop, in de verloop van het programma alsmede het ter beschikking houden van de telkens nieuwste documentatie (verbale beschrijving van het programma en handleiding). Verbeterde programmaversies worden in door de LIS BV vast te stellen tijdsafstanden ontwikkelt en aan de gebruiker aangeboden. De LIS BV informeert de gebruiker over de telkens ter beschikking staande programmaversies.

II.1.3 De LIS BV verhelpt gebreken in programma’s ten opzichte van welke de garantieaanspraken van de gebruiker niet meer bestaan of stelt de gebruiker naar keuze van de LIS BV een nieuwere programmaversie ter beschikking. Programmagebreken moeten de LIS BV samen met de voor het vaststellen van de oorzaak van de fout noodzakelijke informatie onmiddellijk worden medegedeeld.

II.1.4 Nieuwe of gecorrigeerde programmaversies worden aan de gebruiker op een betreffende gegevensdrager inclusief de daarbij behorende documentatie ter beschikking gesteld.

II.2 Support

II.2.1 De LIS BV houdt vakkundig personeel ter beschikking voor de doorvoering van de door de gebruiker in opdracht gegeven werkzaamheden aan de software, die niet onderwerp van deze bepalingen zijn, in zoverre de LIS BV hiervoor vaktechnisch in staat is.

II.2.2 De LIS BV zal de gebruiker in de door LIS BV als noodzakelijk geziene wijze ter beschikking staan voor telefonische inlichtingen, onafhankelijk van het feit, of het gaat om programmafouten, bedieningsfouten of storingen van derde zijde, indien deze verplichtingen een tijdsduur van 4 uur per kalendermaand niet overschrijden.

II.2.3 De LIS BV zal de gebruiker in de door LIS BV als noodzakelijk geziene wijze ondersteuning ter beschikking stellen middels support op afstand.

II.2.4 De LIS BV zal de gebruiker haar computercentrum voor het bewerken of herstellen van eventuele vernietigde programma’s of gegevensdragers of voor het doorvoeren van programmatests met voorrang aanbieden.

III Werkzaamheden die afzonderlijk worden berekend

III.1 Het gereedstellen van gegevensdragers alsmede transport-, installatie- en inwerkingskosten zijn niet inbegrepen in de forfaitaire vergoeding overeenkomstig de bestelbon en worden afzonderlijk berekend.

III.2 Indien de gebruiker diensten bestelt bij de LIS BV die onderhoud en support overeenkomstig artikel II.1 en II.2 van deze bepalingen te boven gaan zal de LIS BV dergelijke werkzaamheden overeenkomstig de telkens geldige prijslijsten en kosten van de LIS BV doorvoeren. Dit geldt met name voor telefonische supporttijden overeenkomstig paragraaf II.2.2, die 4 uur per maand overschrijden.

IV Doorvoering

IV.1 De door de LIS BV door te voeren werkzaamheden vinden over het algemeen plaats gedurende werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 12:30 en van 13:30 tot 16:30 op de locatie van de LIS BV of in uitzonderingsgevallen in overleg op de locatie van de gebruiker. In het laatste geval gelden de reisuren voor heen- en terugreis als arbeidstijd.

IV.2 De LIS BV zal haar diensten verrichten met dusdanige technische hulpmiddelen, die door de LIS BV als noodzakelijk of doelmatig worden beschouwd en die de LIS BV ter beschikking staan, inclusief een eventueel in te voeren support op afstand.

IV.3 De LIS BV is gerechtigd om onderaannemers opdracht tot de uitvoering te geven. IV.4 De gebruiker heeft ervoor te zorgen dat gedurende de contractperiode vakkundig en voor de bediening van het systeem en de programma’s opgeleid personeel ter beschikking staat.

V Vergoeding en betalingsvoorwaarden

V.1 Het maandelijkse tarief wordt jaarlijks vooraf vastgelegd en is te betalen na ontvangst van de factuur.

V.2 Indien onderhoud of support bij uitzondering bij de gebruiker plaatsvinden, moeten de hierdoor LIS BV ontstane kosten afzonderlijk worden vergoed overeenkomstig de telkens geldige prijs- en kostenlijsten.

V.3 De LIS BV behoudt zich het recht voor de maandelijkse vergoeding met een termijn ter aankondiging van drie maanden bij verandering van de kostenfactoren aan te passen. Bij een verhoging van de onderhoudstarieven om meer dan 7,5 % binnen de 12 maanden na de laatste bepaling is de gebruiker gerechtigd het contract op te zeggen met inachtneming van een termijn van één maand aan het einde van de maand voor het in kracht treden van de verhoging van de tarieven.

V.4 Alle prijzen zijn exclusief de telkens op het moment van de facturatie geldige BTW en zijn op de vervaldatum onmiddellijk te betalen. Er kunnen uitsluitend vorderingen worden verrekend met vorderingen tegenover de LIS BV, die rechtsgeldig zijn vastgesteld of niet betwist. Het recht op terughouding door de gebruiker is uitgesloten.

V.5 Ingeval van verzuim is LIS BV gerechtigd rente ter hoogte van 9 % boven de betreffende rente voor basisherfinancieringsoperaties van de Europese Centrale Bank (ECB) te eisen. Het wettelijke recht van de LIS BV tot de terugtreding van het contract of schadeloosstelling vanwege verzuim blijft onbelet.

VI Garantie

VI.1 De LIS BV verhelpt kosteloos gebreken aan het programma in de door de LIS BV onderhouden versie binnen een redelijke termijn, die door de gebruiker in een begrijpelijke vorm aan de LIS BV worden medegedeeld. Wanneer bij een controle door de LIS BV de betreffende fout niet kan worden nagewezen draagt de gebruiker de kosten voor de controle; dit geldt met name wanneer de klacht berust op een foutief gebruik van het programma of op andere storingen, die door de LIS BV niet zijn te verantwoorden. De garantieverplichting vervalt voor zulke programma’s of onderdelen van programma’s die door de gebruiker na het ter beschikking stellen door de LIS BV door hemzelf werden veranderd of aangevuld.

VI.2 Indien herhaaldelijke pogingen tot reparatie door de LIS BV zonder succes blijven of wanneer de LIS BV geen nieuwe programmaversie aanbiedt, heeft de gebruiker het recht het contract op te zeggen. Indien de gebruiker garantieaanspraken stelt of het contract beëindigd, heeft dit geen invloed op andere, tussen hem en de LIS BV gesloten contracten.

VI.3 Verdergaande of andere aanspraken van de gebruiker tegenover de LIS BV zijn uitgesloten, met name schadeloosstelling voor schade die niet ist ontstaan aan het onderwerp van het contract zelf, bijvoorbeeld bij verlies of foutieve verwerking van gegevens. Dit geldt niet wanneer in het geval van opzettelijk of grof nalatig handelen of wanneer de LIS BV vanwege het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen dwingend aansprakelijk is.

VII Aansprakelijkheid

VII.1 De LIS BV stelt zich alleen aansprakelijk indien een aansprakelijkheid in deze bepalingen uitdrukkelijk is geregeld. Uitgesloten zijn met name aanspraken uit schuld bij afsluiting van het contract, uit positieve schending van vorderingen of buitencontractuele aansprakelijkheid, behalve dat in geval van opzettelijk of grof nalatig handelen sprake is van een dwingende aansprakelijkheid.

VII.2 De gebruiker vrijwaart de LIS BV tegenover alle aanspraken van derden die deze aansprakelijkheid volgens de onderhavige bepalingen te boven gaat.

VIII Looptijd van het contract

Het onderhoudscontract voor de standaard software begint met ondertekening van het contract en geldt voor de duur van 24 maanden. Aan het einde van de looptijd kan het contract worden opgezegd met een termijn van drie maanden. Wordt het contract niet opgezegd vindt er een stilzwijgende verlenging plaats. Opzegging van het contract is daarna mogelijk binnen een termijn van drie maanden aan het einde van een kalenderjaar. De opzegging moet schriftelijk gebeuren en geldt met de schriftelijke bevestiging van de LIS BV als aangenomen Het recht tot onmiddellijke opzegging blijft hierdoor onverlet. Daarenboven heeft de gebruiker in die gevallen het recht tot vroegtijdige opzegging van het contract wanneer de LIS BV veranderingen van het programma die door nieuwe of veranderde wetgeving doelmatig moeten worden doorgevoerd, vanwege de daarmee verbonden hoge inspanningen niet of uitsluitend tegen betaling van een afzonderlijke vergoeding doorvoert. Het opzegtermijn bedraagt in deze gevallen drie maanden tot aan het einde van de maand, beginnend met de datum van de inwerkingtreding van de desbetreffende wet c.q.de wetsverandering.

IX Gegevensbescherming

IX.1 De LIS BV zal met geboden zorgvuldigheid ervoor zorgen dat alle personen, die door de LIS BV zijn belast met de bewerking of nakoming van dit contract, de informatie die zij van de gebruiker hebben gekregen, zolang deze niet openbaar zijn, niet door te geven aan derden of op een andere manier zullen gaan verwerken.

IX.2 Vertrouwelijke documenten van de gebruiker, die dusdanig zijn gekendmerkt worden door de LIS BV ook vertrouwelijk behandeld. Deze verplichting geldt overeenkomstig voor de gebruiker.

IX.3 De gebruiker is in de overeenkomst geïnformeerd over het feit dat LIS AG de privacygevoelige gegevens van gebruikers conform de algemene verordening gegevensbescherming en de richtlijnen van privacywet verwerkt worden. Deze privacygevoelige gegevens zullen bij het afsluiten van een kredietverzekering, indien nodig, overgedragen worden aan de verzekeraar.

X Slotbepalingen

X.1 Als bevoegde rechtbank voor geschillen geldt uitsluitend de rechtbank aan de zetel van de LIS BV.

X.2 Indien bepaalde onderdelen van de algemene leveringsvoorwaarden voor standaard software of van andere afspraken tussen de contractpartijen om welke reden dan ook nietig zijn wordt hierdoor de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. De LIS BV en de gebruiker zijn in dit geval verplicht een ongeldige bepaling of afspraak te vervangen door een andere, die de economische doelstelling van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

XI.3 De rechten en verplichtingen van de LIS BV uit het onderhoudscontract van de standaard software kunnen worden overgedragen aan derden. De LIS BV waarborgt in dit geval de volledige nakoming van alle contractuele verplichtingen tegenover de gebruiker.

XI.4 Deze voorwaarden bevatten alle rechten en plichten tussen de gebruiker en de LIS BV en zijn uitsluitend bindend, ongeacht afwijkende bepalingen van de gebruiker.

XI.5 Van de vorenstaande bepalingen afwijkende of aanvullende afspraken gelden uitsluitend in de vorm van een schriftelijke aanvullende overeenkomst bij de bepalingen van het onderhoudscontract standaard software waarin betrekking wordt genomen op de veranderde bepaling.