Algemene Voorwaarden

Van “LIS B.V.” gevestigd te Hasselt.

Versie 1.1

2019 – Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

 

1. ALGEMEEN

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en alle door LIS geleverde diensten en producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, en worden dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door LIS uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.1.3 De Algemene Voorwaarden LIS zijn te downloaden via de website van LIS (www.lis.eu).

1.1.4 LIS is te allen tijde bevoegd wijzigingen, dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden LIS aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden LIS zullen na kennisgeving aan de wederpartij van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de kennisgeving, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

 

1.2 Definities

In de Algemene Voorwaarden LIS worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

LIS: LIS en diens rechtsopvolgers, dan wel een aan LIS verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden LIS van toepassing heeft verklaard.

Algemene Voorwaarden Derden: De door door LIS ingeschakelde derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden.

FixedPrice: Zoals nader omschreven in artikel 5.2.

Voorschot: Zoals nader omschreven in artikel 5.4.

Nacalculatie: Zoals nader omschreven in artikel 5.3.

Back-up: Reservekopieën van digitale data en/of bestanden.

Objectcode: De computerprogrammeercode hoofdzakelijk in binair formaat. De Objectcode is na verwerking direct uitvoerbaar door een computer, echter zonder reverse engineering, compilatie of assemblage.

Sourcecode: De computerprogrammeercode die kan worden weergegeven in een formaat, leesbaar en begrijpelijk voor een programmeur van gemiddeld niveau. Het omvat gerelateerde Sourcecode-systeemdocumentatie, opmerkingen en procedurele codes. De Sourcecode omvat niet de Objectcode.

Onderhoud: Zoals nader omschreven in artikel 2.3.

Support: Zoals nader omschreven in artikel 2.5.

Opdrachtgever: Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot levering van

Producten of die met LIS een overeenkomst heeft gesloten.

LIS Producten: Alle door LIS geleverde producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij LIS berusten.

Derden Producten: Alle via LIS geleverde producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij LIS berusten.

Producten: Alle door LIS geleverde LIS Producten en/of Derden Producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden, waaronder ook diensten.

Fouten: Zoals nader omschreven in artikel 4.4.

Garantie: Zoals nader omschreven in artikel 4.6.

Werkdagen: Normale Nederlandse werktijden (8.30-17.30) en dagen

(maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.

 

1.3 Aanbiedingen en Bevestiging

1.3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven. Mondelinge toezeggingen, opdrachten, dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van LIS zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien zij schriftelijk worden bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van LIS.

1.3.2 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig artikel 1.5.

 

1.4Overeenkomsten

1.4.1 Indien een offerte, overeenkomst, dan wel een ander gelijksoortig juridisch document bedoeld om partijen te binden door LIS wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan LIS, wordt Opdrachtgever geacht de inhoud van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden LIS te hebben aanvaard wanneer LIS een aanvang maakt met haar werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst.

1.4.2 Een overeenkomst tussen LIS en Opdrachtgever waarvoor geen nadere duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) jaar, ingaande op de dag waarop LIS haar werkzaamheden aanvangt, indien de levering betrekking heeft op de levering van een Product, zoals, doch niet beperkt tot, Onderhoud en Support, waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet, dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkenmale voor de duur van 1 (één) jaar.

1.4.3 Opzegging van de overeenkomst, als omschreven in artikel 1.4.2, vindt uitsluitend per aangetekende brief plaats tegen het einde van een kalenderjaar met inachtneming van opzegtermijn van 40 (veertig) dagen voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst.

1.4.4 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekende brief zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk onmiddellijk te ontbinden, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.

 

1.5Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever

1.5.1 Alle werkzaamheden worden door LIS uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan LIS kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.

1.5.2 Opdrachtgever zal LIS alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.

1.5.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, onjuist, onvolledig, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van LIS staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft LIS in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst en opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

1.5.4 Indien zich tussentijds wijzigingen, dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal LIS te allen tijde gerechtigd zijn, na overleg met Opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen, dan wel te ontbinden of anderszins te beëindigen.

1.5.5 Indien Opdrachtgever functionele verbeteringen, dan wel andere wijzigingen aanbrengt in de Producten (na daartoe eerst de vereiste schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van LIS, zoals nader uiteengezet in artikel 2.1.4), is Opdrachtgever verplicht deze aanpassingen aan LIS mede te delen in de gevallen dat LIS Onderhoud, Support, dan wel andere diensten levert met betrekking tot de aan Opdrachtgever geleverde Producten.

 

1.6Geheimhouding/Concurrentiebeding

1.6.1 LIS en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en Producten, waarvan partijen kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever en waarvan de andere partij weet dan wel redelijkerwijs moet weten dat deze als vertrouwelijk dienen te worden beschouwd. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

1.6.2 Bij iedere overtreding van het bepaalde in het voorgaande lid verbeurt de betreffende overtredende partij een onmiddellijk opeisbare boete van € 15.000 (zegge: vijftienduizend euro) onverminderd het recht van de betreffende partij om daarnaast vergoeding van geleden schade te vorderen.

 

1.7Aansprakelijkheid

1.7.1 De totale aansprakelijkheid van LIS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal met inachtneming van artikel 1.7.2 en 1.7.3 in alle gevallen beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende werkzaamheden overeengekomen prijs (exclusief BTW) met een maximum van
€ 100.000,- (honderdduizend euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

1.7.2 Indien de overeenkomst het karakter van een duurovereenkomst draagt, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van LIS voortvloeit uit deze duurovereenkomst, wordt de overeengekomen prijs voor de werkzaamheden gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW), rentes uitgezonderd, dat daadwerkelijk is betaald door Opdrachtgever aan LIS op basis van de duurovereenkomst voor het kalenderjaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van € 100.000,- (honderdduizend euro).

1.7.3 LIS is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade, en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die Opdrachtgever uit hoofde van de met LIS gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Opdrachtgever van derden, mocht lijden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

1.7.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;

b) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.

1.7.5 Aansprakelijkheid van LIS voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is nadrukkelijk uitgesloten. LIS is nimmer gehouden dergelijke schade te vergoeden.

1.7.6 Buiten het in artikel 1.7.1 genoemde geval rust op LIS geen enkele aansprakelijkheid en gehoudenheid tot schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

1.7.7 De aansprakelijkheid van LIS voor directe schade ontstaat slechts indien Opdrachtgever LIS, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en LIS ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat LIS in staat is adequaat te reageren.

1.7.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

1.7.9 Opdrachtgever vrijwaart LIS tegen alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem, dan wel dienst door Opdrachtgever aan een derde geleverd en welk product, systeem, dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door LIS is geleverd.

1.7.10 LIS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en is nimmer gehouden tot vergoeding van schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die LIS aan Opdrachtgever heeft geleverd. Indien mogelijk zal LIS haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.

1.7.11 LIS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet-tijdig leveren van Support, Onderhoud en Garantie.

1.7.12 LIS is nimmer aansprakelijk voor schade, welke Opdrachtgever had kunnen voorkomen door het maken van één of meerdere backups van bestanden, software of overige programmatuur.

1.7.13 Met inachtneming van het in de vorige leden van dit artikel bepaalde wordt, voor zover rechtens aansprakelijkheid zou komen vast te staan, door LIS iedere aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van LIS wordt uitbetaald. In alle gevallen, waarin op grond van dit artikel aansprakelijkheid zou komen vast te staan, heeft Opdrachtgever slechts aanspraak op vergoeding van schade indien en voor zover de verzekering van LIS in het betreffende geval aanspraak op uitkering geeft.

 

1.8 Overdracht

De tussen LIS en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen door Opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LIS. LIS is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met Opdrachtgever over te dragen aan derden zonder dat daartoe voorafgaande toestemming van Opdrachtgever is vereist. LIS zal hierbij rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van Opdrachtgever.

 

1.9Niet-toerekenbare tekortkoming

1.9.1 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van LIS liggen en bedrijfsrisico’s van LIS.

1.9.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan LIS de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

1.9.3 LIS behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die LIS voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht.

1.9.4 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

 

1.10 Toepasselijk recht en geschillenregeling

1.10.1 Op alle door LIS met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 wordt uitgesloten.

1.10.2 Geschillen tussen partijen met betrekking tot de overeenkomst en/of de onderhavige algemene voorwaarden (of uit de overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten), die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Almelo.

 

2. LIS PRODUCTEN

2.1 Gebruiksrecht programmatuur

2.1.1 LIS verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Producten, met daarbij behorende documentatie.

2.1.2 Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de Producten op de met LIS overeengekomen verwerkingseenheid en het met LIS overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations. Indien geen nadere afspraken zijn gemaakt, is het gebruiksrecht beperkt tot de verwerkingseenheid waarop de Producten het eerst zijn geïnstalleerd en het aantal gebruikers, servers en/of werkstations is beperkt tot 1 (één).

2.1.3 Het gebruiksrecht voor software Producten is beperkt tot de Objectcode. Rechten op Sourcecodes en de Sourcecodes zelf worden niet verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.1.4 Het is Opdrachtgever verboden de Producten op welke wijze dan ook zelf en/of middels derden te kopiëren, dupliceren of te wijzigen, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van LIS te hebben ontvangen.

2.1.5 Het is Opdrachtgever toegestaan voor doeleinden van beveiliging één Backup te maken van de ter beschikking gestelde Producten, indien een Back-up niet ter beschikking wordt gesteld door LIS. Het is Opdrachtgever wel toegestaan Backups te maken van de database.

2.1.6 Het gebruiksrecht op de Producten is niet overdraagbaar aan derden (onder derden vallen ook moeder- en/of concernmaatschappijen van Opdrachtgever).

2.1.7 Opdrachtgever is niet bevoegd onder welke titel dan ook of op welke wijze dan ook de Producten ter beschikking te stellen aan derden (onder derden vallen ook moeder- en/of concernmaatschappijen van Opdrachtgever).

2.1.8 Reverse engineering of decompilatie van de Producten door Opdrachtgever is verboden, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

2.1.9 Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan.

 

2.2 Controles

2.2.1 LIS is gerechtigd technische beperkingen en controlemechanisme in de Producten te verwerken om te voorkomen dat en/of te controleren of het daadwerkelijke aantal gebruikers, servers en/of werkstations niet het aantal overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations overschrijdt.

2.2.2 Voorts is LIS gerechtigd, zolang Opdrachtgever gebruik maakt van de Producten, zelf dan wel middels een derde, onaangekondigd controles uit te voeren op de locaties waar de Producten gebruikt worden. Opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking en toegang verstrekken. Indien Opdrachtgever medewerking, dan wel de toegang aan LIS weigert, is LIS gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Opdrachtgever is in dit geval niet langer gerechtigd tot het gebruik van de Producten en is verplicht tot teruggave van alle Producten en vernietiging van eventueel gemaakte kopieën binnen 30 (dertig) dagen op het eerste verzoek daartoe van LIS. Opdrachtgever is de vergoeding voor de verrichte werkzaamheden verschuldigd.

2.2.3 Indien uit voornoemde controles, dan wel anderszins blijkt dat het daadwerkelijke aantal gebruikers, servers en/of werkstations het aantal overeengekomen gebruikers, servers en/of werkstations overschrijdt, is Opdrachtgever terstond een vergoeding aan LIS verschuldigd corresponderend met het aantal ontbrekende gebruikers-, servers- en/of werkstation licenties, welke Opdrachtgever aldus geacht wordt te hebben aangeschaft, een en ander conform de op dat moment geldende prijslijst van LIS en de toepasselijke Algemene Voorwaarden, alles vermeerderd met een boete van 25% over het additioneel verschuldigde bedrag. Verschuldigde bedragen voor Onderhoud en Support voor de ontbrekende gebruikers-, servers- en/of werkstations licenties zullen met terugwerkende kracht, tot het moment van de laatste levering van het eerder overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

2.3Onderhoud

2.3.1 LIS biedt Opdrachtgever, afhankelijk van het Product, de mogelijkheid om Onderhoud af te nemen.

2.3.2 Onderhoud op de Producten geschiedt op basis van een periodiek Voorschot en tegen nader overeen te komen voorwaarden welke schriftelijk dienen te worden vastgelegd in een Onderhoudsovereenkomst. Daarbij is uitgangspunt dat onderhoudswerkzaamheden zullen worden doorbelast aan Opdrachtgever conform de dan geldende tarieven van LIS, tenzij daarvan in de Onderhoudsovereenkomst wordt afgeweken. Indien partijen overeenkomen dat LIS onderhoud verzorgt ten behoeve van Opdrachtgever, zijn op die werkzaamheden – naast de onderhavige algemene voorwaarden – voorts van toepassing de Onderhoudsvoorwaarden van LIS. Met inachtneming van het bepaalde in de Onderhoudsovereenkomst en de Onderhoudsvoorwaarden, geldt voorts het bepaalde in artikel 2.3.3 tot en met 2.3.6.

2.3.3 Onderhoud omvat het ter beschikking stellen van updates, met inbegrip van documentatie, van de aan Opdrachtgever gelicencieerde Producten die een kwalitatieve (b.v. Fout herstel), dan wel functionele verbetering van het ter beschikking gestelde Product inhouden. LIS is niet verplicht om op actieve wijze Opdrachtgever op de hoogte te houden van eventuele updates.

2.3.4 Indien Onderhoud een functionele verbetering inhoudt, is LIS gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen ter compensatie van deze functionele verbetering.

2.3.5 LIS is gerechtigd de verstrekking van Onderhoud te weigeren indien de Producten, dan wel de omgeving waarin voornoemde Producten opereren, door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook, zijn gewijzigd of indien Opdrachtgevers anderszins niet volledig aan haar verplichtingen jegens LIS voldoet.

2.3.6 Indien Opdrachtgever nieuwe updates weigert te installeren die door LIS aan Opdrachtgever zijn aangeboden, behoudt LIS zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen, dan wel de overeenkomst aan deze weigering aan te passen.

 

2.4 Adviezen

2.4.1 Alle Producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt, dan wel een adviserend karakter hebben, zoals doch niet beperkt tot Support (artikel 2.5) en Consultancy (zie artikel 2.6) zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden geleverd. LIS verleent ter zake bedoelde adviezen geen garanties en is op geen enkele wijze jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor welke vorm van schade ook, die op welke wijze ook verband houdt met bedoelde adviezen.

2.4.2 LIS is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies van LIS tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever (bijvoorbeeld – maar daartoe niet beperkt – de aanschaf door Opdrachtgever van hardware, servers, boordcomputerplatform, de aanschaf en/of inrichting van aanvullende WinSped modules, de ontwikkeling van aanvullende functionaliteit, etc. niet binnen het door Opdrachtgever vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.

2.4.3 LIS zal adviezen geven op basis van door LIS aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 1.5. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen is en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, zoals doch niet beperkt tot incompatibilitieitsproblemen (producten die onverenigbaar zijn met elkaar), kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.

 

2.5 Support

2.5.1 Support omvat het geven van mondelinge (telefonische) en schriftelijke (email) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de Producten. Support geschiedt in beginsel op basis van een periodiek Voorschot. Op grond van dit periodieke Voorschot is Opdrachtgever gerechtigd tot 16 (zestien) respons uren per jaar. Indien deze vooraf toegekende uren overschreden worden, zal het dan door LIS gehanteerde uurtarief in rekening worden gebracht.

2.5.2 LIS zal uitsluitend Support verstrekken op de meest recente updates van de Producten. LIS is naar eigen inzicht gerechtigd Support te verstrekken op oudere versies, releases, etc. van de Producten. Support en onderhoud vinden alleen plaats wanneer dit expliciet en schriftelijk is overeengekomen

 

2.6 Consultancy

2.6.1 Consultancy omvat het geven van mondelinge en/of schriftelijke (technische) adviezen aan Opdrachtgever.

2.6.2 Consultancy door LIS geschiedt op basis van nader overeen te komen voorwaarden en uurtarieven, bij gebreke waarvan de dan door LIS gehanteerde tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

2.7 Maatwerk

2.7.1 Alle opdrachten die deels, dan wel geheel uit maatwerk bestaan, worden op basis van Fixed Price of Nacalculatie afgerekend. Afspraken hierover schriftelijk vastgelegd.

2.7.2 Partijen zullen schriftelijk specificeren welk LIS Product ontwikkeld zal worden en op welke wijze en binnen welk tijdpad dit zal geschieden. LIS zal de LIS Productontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.

2.7.3 LIS is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid en/of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onjuistheden, onvolledigheden of inconsistentie de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. Opdrachtgever blijft evenwel te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door aan LIS ter beschikking gesteld gegevens, specificaties en informatie.

2.7.4 Overschrijdingen van de aan de prijs ten grondslag liggende tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld aan en/of goedgekeurd door Opdrachtgever.

2.7.5 Intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel overige rechten met betrekking tot maatwerk blijven te allen tijde bij LIS berusten, zoals omschreven in artikel 6.1.

 

2.8 Meerwerk

2.8.1 Indien LIS van mening is, dat een door Opdrachtgever aangegeven wijziging in de overeengekomen werkzaamheden leidt tot meerwerk, is LIS gerechtigd de daarmee gepaard gaande kosten conform de op dat moment door haar gehanteerde tarieven in rekening te brengen aan Opdrachtgever. LIS zal Opdrachtgever informeren indien sprake is van meerwerk.

2.8.2 Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder eerst schriftelijk aan te geven meerwerk niet te wensen.

 

2.9 Installatie en Implementatie

2.9.1 Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen, zal LIS de Producten installeren en/of implementeren, dan wel doen installeren en/of implementeren.

2.9.2 Alvorens tot installatie en/of implementatie kan worden overgegaan, zal Opdrachtgever er op zijn kosten voor zorg dragen dat aan alle door of middels LIS opgegeven condities is voldaan, teneinde een succesvolle installatie en/of implementatie te bewerkstelligen.

2.9.3 Opdrachtgever staat er jegens LIS voor in dat met de installatie en/of implementatie door LIS geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, respectievelijk dat van derden toestemming is verkregen om bedoelde installatie en/of implementatie te realiseren. Opdrachtgever vrijwaart LIS voor alle mogelijke aanspraken van derden ter zake. 2.9.4 Indien door toedoen van Opdrachtgever de installatie en/of implementatie niet binnen de overeengekomen tijd heeft kunnen plaatsvinden, alsmede wanneer dit voor haar rekening en risico komt, zal Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen betalen alsof de installatie en/of implementatie heeft plaatsgevonden, onverminderd de verplichtingen van LIS om op een opnieuw vast te stellen tijdstip te installeren en/of te implementeren.

 

2.10 Werkzaamheden

2.10.1 Alle werkzaamheden, Onderhoud, Support dan wel andere diensten, zullen in de regel waar redelijkerwijs mogelijk ononderbroken en op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.

2.10.2 Voor elke onafgebroken periode waarin LIS voor minder dan 3 (drie) uur werkzaamheden op een locatie anders dan bij LIS verricht, is LIS gerechtigd minimaal 3 (drie) uur in rekening te brengen. Van een onafgebroken periode is sprake indien de tijd waarin geen werkzaamheden worden verricht, tussen de ene periode en de volgende periode waarin wel werkzaamheden worden verricht, niet meer dan 1 (één) uur bedraagt. Reistijd wordt berekend op basis van de standaardtarieven  voor kilometervergoeding en uurtarieven.

2.10.3 Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na Werkdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij overwerk in het weekend- en op feestdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 100%.

2.10.4 Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is LIS gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd en daarvoor overeengekomen vergoeding heeft voldaan.

2.10.5 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, is LIS gehouden bij de uitvoering van werkzaamheden tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen, voor zover dit in redelijkheid van LIS kan worden gevergd, mede gelet op de inhoud en aard van de overeengekomen werkzaakheden. LIS is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed op basis van Nacalculatie.

2.10.6 LIS is gerechtigd om, zonder dat daartoe toestemming van Opdrachtgever is vereist, derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden.

 

 

3. DERDEN PRODUCTEN

3.1DerdenProducten

3.1.1 LIS is gerechtigd Derden Producten te leveren, dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. LIS is niet verantwoordelijk voor de wijze van functioneren van Derden Producten en verleent ter zake geen garantie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.1.2 Indien LIS Derden Producten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden LIS tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.

3.1.3 LIS levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de afspraken met derden of Algemene Voorwaarden van derden.

3.1.4 Er vindt door LIS geen Onderhoud, Support, dan wel andere diensten plaats met betrekking tot Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

3.2Algemene Voorwaarden Derden

3.2.1 Algemene Voorwaarden Derden die op grond van deze Algemene Voorwaarden LIS of op grond van de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn, zullen, indien beschikbaar bij LIS, uitsluitend op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en dezelfde taal ter beschikking worden gesteld zoals LIS deze heeft ontvangen.

3.2.2 De Algemene Voorwaarden LIS treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden LIS en de Algemene Voorwaarden Derden, kan LIS de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren.

 

4. LEVERING

4.1Leveringstermijn

4.1.1 Alle door LIS genoemde en voor haar geldende leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan LIS bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

4.1.2 Leveringstermijnen worden nimmer beschouwd als fatale termijnen waarbinnen geleverd dient te worden, maar als termijnen waarbinnen LIS naar haar beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is te leveren. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen LIS en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.

4.1.3 De overschrijding van een eventueel geldende leveringstermijn door LIS levert nimmer een toerekenbare tekortkoming op van LIS. LIS is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van enige (leverings)termijn.

 

4.2 Voorbehoud

4.2.1 LIS verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen LIS en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een getekend exemplaar van de door LIS opgestelde overeenkomst is ontvangen door LIS en/of indien alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien LIS met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een getekend exemplaar van de overeenkomst en/of tijdige en volledige betaling van alle verschuldigde vergoedingen, behoudt LIS zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.

4.2.2 Rechten, zoals doch niet beperkt tot de overdracht van Producten en de verstrekking van gebruiksrechten, worden aan Opdrachtgever verleend onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien betaling niet plaatsvindt, dient Opdrachtgever op eigen kosten de Producten binnen een week, na daartoe strekkend verzoek van LIS, terug te leveren aan LIS, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 15.000,– per overtreding en € 1.000,– per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van LIS om daarnaast schadevergoeding te vorderen. Alle andere rechtsmiddelen blijven van toepassing.

 

4.3Aflevering, installatie en acceptatieprocedure

4.3.1 LIS zal de Producten aan Opdrachtgever conform de door LIS schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en – indien overeengekomen – installeren.

4.3.2 Aflevering van Producten geschiedt door de terbeschikkingstelling van de Producten aan Opdrachtgever.

4.3.3 Levering, door of middels LIS, van diensten geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht.

4.3.4 Uitsluitend in het geval dat installatie door LIS plaatsvindt, zal er onmiddellijk na voltooiing van de installatie een acceptatieperiode van toepassing zijn. De acceptatieperiode voor Opdrachtgever bedraagt 14 (veertien) dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de acceptatieperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de Producten voor productieve en/of operationele doeleinden te gebruiken.

4.3.5 De Producten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd:

a) bij de aflevering indien de installatie niet door LIS wordt uitgevoerd, dan wel

b) indien LIS de installatie heeft voltooid: op de eerste dag na de

acceptatieperiode, dan wel c) indien LIS voor het einde van de acceptatieperiode een door of in opdracht van Opdrachtgever opgesteld testrapport ontvangt: Op het moment dat de in dat testrapport genoemde Fouten (artikel 4.4) zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van kleine Fouten die volgens artikel 4.4.4 acceptatie niet in de weg staan.

4.3.6 Indien de Producten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

4.3.7 In afwijking van het voorgaande zullen de Producten, indien Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productiedoeleinden of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

4.3.8 Indien gedurende de acceptatieperiode blijkt dat de Producten Fouten, zoals omschreven in artikel 4.4, bevatten die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever LIS uiterlijk op de laatste dag van de acceptatieperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de Fouten informeren, in welk geval de nog resterende acceptatieperiode onderbroken wordt totdat het Product zodanig is aangepast dat de Fouten zijn verholpen.

 

4.4 Fouten

4.4.1 Onder Fout(en) wordt verstaan het niet voldoen aan de door LIS schriftelijk vastgestelde functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerk LIS Producten, aan de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien deze door Opdrachtgever kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van mogelijke Fouten onverwijld schriftelijk melding aan LIS te maken.

4.4.2 Ieder recht op herstel van Fouten vervalt indien de geleverde Producten door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.

4.4.3 Herstel van Fouten zal plaatsvinden op een door LIS aangewezen locatie. LIS is gerechtigd om tijdelijke oplossingen, noodoplossingen, omwegen en/of overige probleembeperkende maatregelen te implementeren.

4.4.4 Acceptatie van de Producten mag niet worden onthouden op andere gronden dan die, welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en in elk geval niet wegens het bestaan van kleine Fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Producten redelijkerwijs niet in de weg staan.

 

4.5 Wijziging Prestatie

4.5.1 LIS mag, in plaats van de door Opdrachtgever bestelde Producten andere Producten leveren, mits de werking en capaciteit niet wezenlijk afwijken van het oorspronkelijk bestelde.

4.5.2 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal LIS steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

 

4.6 Garantie

4.6.1 Gedurende een periode van 6 (zes) maanden (Garantieperiode), ingaande op het moment van acceptatie als bedoeld in artikel 4.3 (indien dit moment onduidelijk is, geldt de datum waarop de overeenkomst is aangegaan), zal LIS er naar streven Fouten zoals omschreven in artikel 4.4 naar beste weten en kunnen te herstellen, mits Opdrachtgever LIS door middel van een schriftelijk en gedetailleerd rapport over de Fouten informeert binnen de Garantieperiode. Naar eigen inzicht is LIS gerechtigd op haar kosten de Producten te repareren, wijzigen of te vervangen. In het geval van Fouten ontstaan uit dienstverlening, zal LIS vervangende dienstverlening verstrekken.

4.6.2 LIS is gerechtigd de gebruikelijke prijzen en kosten in rekening te brengen voor reparatie, wijzigingen of vervanging van de Producten indien Fouten kunnen worden aangemerkt als fouten in algemene zin van Opdrachtgever als gevolg van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever, dan wel andere oorzaken die niet aan LIS te wijten zijn of indien Opdrachtgever de Fout redelijkerwijs had kunnen ontdekken gedurende de acceptatieperiode.

4.6.3 Onder Garantie valt niet het reconstrueren en/of herstellen van beschadigde of zoekgeraakte bestanden en/of gegevens. LIS garandeert niet dat de Producten zullen functioneren zonder onderbrekingen of Fouten, geschikt zijn voor elk door Opdrachtgever voorgenomen gebruik en/of zullen leiden tot het door Opdrachtgever gewenste resultaat gedurende de Garantieperiode en daarna. Elk recht op Garantie vervalt indien Opdrachtgever de Producten wijzigt, dan wel doet wijzigen zonder schriftelijke toestemming van LIS, zoals vereist in artikel 2.1.4.

4.6.4 Na afloop van de Garantieperiode zal LIS niet gehouden zijn Fouten kosteloos te herstellen, Producten te wijzigen en/of te vervangen, tenzij schriftelijk anders is  overeengekomen.

4.6.5 De op Derden Producten gegeven Garantie is in ieder geval beperkt tot de door de leveranciers van Derden Producten op grond van de betreffende gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden verleende garantie, zoals vermeld in artikel 3.

 

5. PRIJZEN/BETALINGEN

5.1Prijzen en Betalingen

5.1.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen vermeerderd met BTW en eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.

5.1.2 LIS zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen ineens dan wel in vooraf afgesproken termijnen deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn.

5.1.3 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is Opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan LIS verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan LIS verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 500,- (vijfhonderd euro). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, in rekening worden gebracht.

5.1.4 LIS heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden van al hetgeen Opdrachtgever aan LIS is verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan al zijn verplichtingen te voldoen.

5.1.5 Indien LIS niet in staat is te leveren als gevolg van een verzuim aan de zijde van Opdrachtgever, is LIS gerechtigd maandelijks een 1,5% rentevergoeding in rekening te brengen over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag.

5.1.6 De vergoeding voor Onderhoud, Support en eventuele andere jaarlijkse of periodieke vergoedingen zijn als Voorschot verschuldigd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen en zal verder voorafgaand aan elk nieuw jaar of elke andere periode dat de overeenkomst tussen partijen voortduurt deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5.1.7 Het door Opdrachtgever op grond van de overeenkomst en artikel 5.1 verschuldigde bedrag kan worden verhoogd met eventuele orderkosten, reiskosten, verzendkosten en kosten van derden.

5.1.8 Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel laat overige LIS toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever dan wel onrechtmatig handelen van Opdrachtgever onverlet.

5.1.9 Jaarlijks zullen de prijzen door LIS worden geïndexeerd met een percentage van 5%. Kostenverhogingen waarmee LIS zich geconfronteerd ziet mogen door LIS altijd worden doorberekend per de ingangsdatum van het eerstvolgende kwartaal. LIS zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 5 procentpunt overschrijdt.

 

5.2 Fixed Price

5.2.1 Bij een Fixed Price afspraak worden de werkzaamheden tegen een van tevoren overeengekomen en schriftelijk vastgelegd  bedrag verricht.

5.2.2 Tenzij LIS een beroep kan doen op artikel 1.5.4 worden in geval een Fixed Price is overeengekomen meer-uren niet in rekening gebracht.

 

5.3Nacalculatie

5.3.1 Indien afrekening op basis van Nacalculatie zal plaatsvinden, betekent dit dat, alvorens LIS aanvangt met de overeengekomen werkzaamheden, een globale inschatting kan worden gemaakt van de te verwachten kosten. Na afloop van de te verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijk gemaakte kosten, die verband houden met de werkzaamheden, in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien vooraf geen wijze van afrekening is afgesproken zullen werkzaamheden worden verricht op basis van Nacalculatie.

 

5.4 Voorschot

5.4.1 LIS is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft, is LIS gerechtigd, onverminderd haar verplichtingen en, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan LIS uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

6.1 Rechten van LIS en Opdrachtgever

6.1.1 LIS heeft het exclusieve recht de LIS Producten verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan middels licenties aan derden ter beschikking te stellen.

6.1.2 Tenzij er sprake is van Derden Producten, blijven voor elke door LIS uitgevoerde opdracht en verrichte werkzaamheden, waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de levering van een bestaand Product, dan wel een nog te ontwikkelen Product, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten en andere rechten uitsluitend bij LIS berusten.

6.1.3 Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn van de overeenkomst en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan LIS zullen toekomen dan wel (indien bedoelde van rechtswege aan Opdrachtgever zouden toekomen) op eerste verzoek en onvoorwaardelijk door Opdrachtgever aan LIS zullen worden overgedragen.

6.1.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, waaronder maar daartoe niet beperkt merken en handelsnamen uit de Producten te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten.

6.1.5 De intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten ten aanzien van een Product, dan wel een gedeelte daarvan, kunnen slechts middels schriftelijke akte overgedragen worden aan Opdrachtgever indien LIS deze rechten heeft en indien partijen ter zake bindende afspraken hebben gemaakt.

6.1.6 Indien LIS, Opdrachtgever, dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten aanbrengen, blijven de op de verbeterde, dan wel gewijzigde Producten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij LIS berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij LIS, dan wel een derde rechthebbende berusten, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van LIS en onvoorwaardelijk zorg dragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan LIS, dan wel de derde rechthebbende.

 

6.2 Vrijwaring

6.2.1 LIS zal Opdrachtgever – met inachtneming van het hierna bepaalde – vrijwaren tegen aanspraken van derden voor zover deze gegrond zijn op de stelling dat de LIS Producten inbreuk maken rechten van derden, mits Opdrachtgever:

a) LIS onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) dagen nadat de gestelde inbreuk op het auteursrecht aan Opdrachtgever ter kennis is gebracht, dan wel dat Opdrachtgever daarvan in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk informeert over de vordering, en,

b) de algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking aan LIS overlaat. Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat, behoudt LIS zich het recht voor om het licentie-, dan wel sub-licentierecht op het LIS Product te verwerven of het LIS Product zodanig te wijzigen dat zij niet langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Indien naar het oordeel van LIS de voorgaande mogelijkheden redelijkerwijze niet in aanmerking komen kan LIS het geleverde LIS Product terugnemen tegen vergoeding van uitsluitend de voor dit LIS Product reeds betaalde vergoeding verminderd met een redelijke vergoeding voor het van het LIS Product gemaakte gebruik.

6.2.2 LIS zal Opdrachtgever niet vrijwaren tegen aanspraken van derden voor zover:

a) deze gegrond zijn op de stelling dat de Derden Producten doorgeleverd aan Opdrachtgever een inbreuk maken op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, dan wel ander recht;

b) hetgeen is geleverd door Opdrachtgever onderdeel is van of in samenhang geleverd is met een Product en deze combinatie een inbreuk maakt op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht dan wel ander recht;

c) Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht in of aan het Product of het Product toepast in strijd met de voorschriften van LIS.

6.2.3 Indien tussen LIS en Opdrachtgever overeengekomen is dat de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van een Product ,dan wel een gedeelte daarvan aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, zal Opdrachtgever LIS vrijwaren tegen alle aanspraken van derden voor zover deze gegrond zijn op de stelling dat het Product dan wel een gedeelte daarvan inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht dan wel ander recht behorend aan een derde.