ADR

Het acroniem ADR staat voor de “Europese overeenkomst inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg” en verwijst naar het Franse “Accord Européen Relatif au Transport international des marchandises dangereuses par route”. Het ADR bevat voorschriften voor het wegverkeer met betrekking tot verpakking, ladingzekering, classificatie en etikettering van gevaarlijke goederen. Ze werden voor het eerst geadopteerd in Genève in 1957. Tegenwoordig zijn alle EU-leden ook ondertekenaar van de ADR. De ADR werd van kracht door omzetting in de desbetreffende nationale wetgeving.

De bepalingen in het ADR zijn dus wettelijk verankerd en daarom verplicht voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarnaast regelt de ADR hoe overtredingen of volledige veronachtzaming van de voorschriften worden afgehandeld en bestraft.

Om de twee jaar worden de voorschriften van het ADR herzien en aangepast om te voldoen aan de laatste stand van de technologie en wetgeving.

Inhoud van de ADR

De ADR-voorschriften die bindend zijn voor de ondertekenende lidstaten zijn onderverdeeld in Deel I en Deel II en omvatten in totaal negen hoofdstukken of delen die het internationale vervoer van gevaarlijke goederen regelen.

 • Deel 1 – Algemene bepalingen
 • Deel 2 – Indeling: Klasse van gevaarlijke goederen (ADR-klassen)
 • Deel 3 – Lijst van gevaarlijke goederen, bijzondere bepalingen en vrijstellingen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen die in beperkte hoeveelheden zijn verpakt
 • Deel 4 – Bepalingen voor het gebruik van verpakkingen en tanks
 • Deel 5 – Bepalingen voor de verzending
 • Deel 6 – Constructie en testen van verpakkingen en tanks
 • Deel 7 – Regelgeving voor transport, laden, lossen en behandeling
 • Deel 8 – Voorschriften voor de voertuigbemanning, de uitrusting, de bediening van de voertuigen en de documentatie
 • Deel 9 – Regelgeving voor de constructie en registratie van voertuigen

De regelgeving beschrijft primair hoe de te vervoeren goederen als gevaarlijke goederen worden aangemerkt en welke bijbehorende veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen. Daarnaast worden ook de documentatie van het vervoer van gevaarlijke stoffen, de veiligheidsverplichtingen van betrokkenen en de bijbehorende instructie van de specifiek betrokken personen beschreven. Dit omvat de afzender, verzender, transporteur en ontvanger van de lading gevaarlijke goederen. Een belangrijk onderdeel is ook de afhandeling van schade bij calamiteiten.

ADR – Veiligheid van het vervoer van gevaarlijke goederen

Het ADR dient de veiligheid in het wegverkeer en vereist een getrainde omgang met gevaarlijke goederen. Chauffeurs van transporten van gevaarlijke goederen moeten in het bezit zijn van een rijbewijs voor gevaarlijke goederen, een ADR-certificaat. Om het ADR-certificaat te behalen, is een opleiding en het daaropvolgende slagen voor een theorie-examen noodzakelijk. Daarnaast moet het ADR-certificaat elke vijf jaar worden vernieuwd met hernieuwde bijscholing en toetsing.

Volgens het ADR moet iedereen die betrokken is bij het transport en de behandeling van gevaarlijke goederen echter ook bewijzen dat hij over de juiste expertise beschikt in het omgaan met gevaarlijke goederen en de regelgeving inzake gevaarlijke goederen. Logistieke bedrijven die het vervoer van gevaarlijke stoffen afhandelen, moeten een verantwoordelijke voor gevaarlijke stoffen aanstellen.

Voertuigen die gevaarlijke goederen moeten vervoeren, hebben ook een ADR-goedkeuring nodig. De goedkeuring wordt verleend op basis van de gevaarlijke stoffen die de voertuigen mogen vervoeren. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn er de volgende voertuigklassen:

 • Explosieven – EX/II en EX/III
 • Brandbare gassen of vloeistoffen – FL (ook voorheen OX voor waterstofperoxide valt hieronder)
 • Tank- of batterijvoertuigen die niet voldoen aan de andere klassen – AT
 • “Mobiele eenheid voor de vervaardiging van explosieven”, voertuigen voor de verwerking van explosieven – MEMU

De ADR-registratie van het voertuig moet elk jaar tijdens een technische keuring worden vernieuwd. Net als de hoofdkeuring voor motorvoertuigen wordt ook de ADR-specifieke keuring uitgevoerd door een officieel erkende keuringsinstantie en alleen deze heeft het recht om de ADR-registratie te vernieuwen.

Terug