Outsourcing

Outsourcing oznacza zlecanie zadań, procesów lub całych działów firmy zewnętrznym usługodawcom lub dedykowanym spółkom zależnym. Co do zasady, zlecane zadania nie należą do podstawowych kompetencji firmy. Specjalizacja usługodawcy umożliwia mu sprawniejszą i bardziej ekonomiczną obsługę procesów. Pośrednio prowadzi to również do poprawy jakości w firmie outsourcingowej, co w dłuższej perspektywie poprawia jej własną pozycję na rynku.

Outsourcing w logistyce

Outsourcing ma szczególny status w logistyce. Wynika to z tego faktu, że w szczególności zadania logistyczne są zlecane przez przedsiębiorstwa, od MŚP do dużych korporacji, wyspecjalizowanym dostawcom zewnętrznym. Składowanie i transport towarów może być oferowane przez dostawców usług logistycznych w sposób bardziej ekonomiczny i niezawodny, dzięki ich specjalizacji i dostępności usług.

Firmy logistyczne i spedytorzy również korzystają z outsourcingu do innych, drugorzędnych procesów, takich jak IT, księgowość, personel lub obsługa klienta.

Dostawcy usług logistycznych zajmują się magazynowaniem i transportem dla klientów indywidualnych. Specjalizacja, know-how i ekonomia skali, zwłaszcza w przypadku transportu drobnicy jako ładunku zbiorczego, są argumentami przemawiającymi za tym, żeby zadania te nie były realizowane bezpośrednio przez przedsiębiorstwa.

Formy outsourcingu

Outsourcing można najpierw sklasyfikować pod względem geograficznym:

Outsourcing wewnętrzny
Przekazanie zadań lub procesów do wewnętrznych spółek zależnych należących do grupy.

Onshoring
Outsourcing zadań lub procesów do zewnętrznych usługodawców w kraju firmy-matki.

Nearshoring/Offshoring
Outsourcing zadań lub procesów do zewnętrznych dostawców usług w krajach sąsiednich, pobliskich (nearshoring) lub zamorskich (offshoring).

Ponadto outsourcing można również podzielić na najważniejsze podrodzaje w następujący sposób:

Outsourcing w zakresie procesów biznesowych (BPO)
Całość procesów biznesowych jest przekazywana do zewnętrznego dostawcy usług. Powszechną praktyką tego typu outsourcingu jest outsourcing księgowości i rachunkowości płacowej.

Outsourcing procesów zarządzania wiedzą (KPO)
Wiedza wymagana do wykonania określonych zadań jest albo niewystarczająca, albo nie jest dostępna dla przedsiębiorstwa, tak więc bardziej ekonomicznie uzasadnione jest zlecanie jej zewnętrznemu usługodawcy posiadającemu odpowiednią wiedzę specjalistyczną, niż utrzymywanie lub pozyskiwanie jej wewnętrznie.

Out-Tasking
W procesie out-taskingu zlecane zostaje tylko szczególne, jasno określone zadanie, które może być autonomicznie przetwarzane przez zewnętrznego dostawcę usług. Jednak główny proces pozostaje w firmie jako całości i jest nadal zarządzany wewnętrznie.

Świadczenie usług aplikacyjnych (ASP)
Nazywany w języku angielskim proces Application Service Providing (ASP) oznacza outsourcing kompletnej aplikacji informatycznej. Dostawca usług udostępnia oprogramowanie w zewnętrznym centrum danych. Następnie firma uzyskuje dostęp do IT dostawcy usług za pomocą technologii zdalnej.

Powody outsourcingu

Decyzja o zleceniu wykonywania zadań i procesów zewnętrznym firmom powinna być zawsze dobrze zaplanowana i przemyślana, aby dokonać uzasadnionej oceny korzyści ekonomicznych. Ogólne powody, dla których firma decyduje się na outsourcing, można podsumować w następujący sposób:

Redukcja kosztów: Ze względu na specjalizację dostawcy usług i przede wszystkim użyteczne korzyści ekonomii skali, zlecona usługa może być oferowana po niższych kosztach, co bezpośrednio przekłada się na strukturę kosztów firmy.

Zwiększona wydajność: W miarę jak zadania i procesy są eliminowane wewnętrznie, uwalniane są zasoby, straty są mniejsze, a pracownicy mogą skoncentrować się na podstawowych działaniach i obowiązkach.

Poprawa jakości: Zewnętrzni usługodawcy wyspecjalizowali się w danej usłudze outsourcingowej i dlatego zazwyczaj mogą świadczyć tę usługę w sposób bardziej niezawodny i o wyższej jakości niż ta, którą dana firma mogłaby wykonywać wewnętrznie.

Dywersyfikacja ryzyka: Poprzez outsourcing firma pozostaje elastyczna nawet w przypadku wahań rynkowych, spowolnienia gospodarczego lub krytycznej sytuacji przedsiębiorstwa.

Cofnij