Ogólne Warunki Handlowe

§ 1.
Definicje

1. OWH – niniejszy regulamin określający zasady współpracy pomiędzy LIS Polska Sp. z o.o. a Użytkownikiem w szczególności w zakresie dostawy standardowego oprogramowania oraz świadczenia usług serwisu standardowego oprogramowania.
2. Umowa dostawy standardowego oprogramowania – umowa licencji programu komputerowego wraz usługami dodatkowymi w szczególności obejmującymi jego wdrożenie, instalację lub konfigurację.
3. Umowa serwisu standardowego oprogramowania – umowa na czas oznaczony lub nieoznaczony dotycząca serwisu oprogramowania posiadanego przez Użytkownika.
4. Umowy – umowa dostawy standardowego oprogramowania i umowa serwisu standardowego oprogramowania.
5. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
6. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
7. LIS Polska – LIS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie, ul. Plac Targowy 11, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381814196, REGON: 363773264 wpisana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000600821
8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
9. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
10. Strony – LIS Polska lub Użytkownik.
11. Cennik – dokument określający aktualne ceny usług oferowanych przez LIS Polska dostępny w siedzibie LIS Polska.

§ 2.
Dostawa oprogramowania

1. W ramach dostawy oprogramowania LIS Polska świadczy na rzecz Użytkownika:
a) licencję ograniczoną, niewyłączną programu komputerowego,
b) usługi obejmujące wdrożenie, instalację, konfigurację lub inne usługi programistyczne.
2. Szczegółowa treść oraz zakres umowy dostawy oprogramowania, w szczególności rodzaj licencji oraz usług określa treść zamówienia sporządzonego przez Strony w formie pisemnej.
3. LIS Polska wraz z oprogramowaniem standardowym przekazuje dokumentację dotyczącą programu komputerowego.
4. Usługi LIS Polska w ramach dostawy oprogramowania nie obejmują importu stałych danych oraz podobnych prac wstępnych, jak też dostawy niezbędnych nośników danych.
5. Przy wykonywaniu usług i realizacji zobowiązań umowny LIS Polska zobowiązuje się do zachowania należytej staranności. LIS Polska jest uprawniony do podzlecenia wykonania Umowy.
6. LIS Polska świadczy usługi w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00. w siedzibie LIS Polska lub po uzgodnieniu w siedzibie Użytkownika. W tym drugim przypadku czas przejazdów tam i z powrotem jest zaliczany do czasu świadczenia usług
7. Firma LIS Polska udziela na programy komputerowe będące przedmiotem zamówienia Użytkownika niewyłącznej i nieprzenośnej licencji obejmującej użytkowanie systemu programów lub jego części, odpowiednio do ustalonego zakresu usług. Udzielenie licencji jest skuteczne z chwilą zapłaty przez Użytkownika pełnej ustalonej kwoty wynagrodzenia z tytułu jej udzielenia.
8. Prawa autorskie majątkowe i osobiste, również w odniesieniu do programów zmodyfikowanych lub powielonych, przysługują w całości LIS Polska, chyba że LIS Polska licencjonuje na rzecz Użytkownika programy komputerowe podmiotów trzecich.
9. Użytkownik nie jest uprawniony do powielania oprogramowania standardowego w celu jego rozpowszechniania lub odsprzedaży. Dotyczy to również zastosowania tego oprogramowania w spółkach zależnych lub przedsiębiorstwach powiązanych.
10. Po zawarciu umowy Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie do imiennego wyznaczenia przedstawiciela, który przekaże LIS Polska wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do realizacji Umowy oraz który będzie osobą odpowiedzialną w kontaktach między Stronami. Informacje techniczne i organizacyjne przekazane przez przedstawiciela uznaje się za przekazane przez Użytkownika.
11. Jeśli wskutek nieprawidłowych lub błędnych informacji Użytkownika prace wykonane przez LIS Polska muszą zostać powtórzone, Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia kosztu ponownych prac.
12. Celem prawidłowego przekazania dostarczonego oprogramowania, Użytkownik jest zobowiązany do odbioru programu komputerowego oraz wykonanych usług z udziałem osób odpowiednio wykwalifikowanych, posiadający kompetencje do obsługi sprzętu i programów komputerowych.
13. LIS Polska dostarcza oprogramowanie oraz wykonuje usługi w ustalonych terminach. W przypadku opóźnienia Użytkownika w przekazaniu informacji określonej w § 2 ust. 10 OWU lub zapłaty wynagrodzenia w terminie zgodnie z § 2 ust. 14 OWU, terminy wykonania Umowy ulegają przesunięciu o liczbę dni opóźnienia Użytkownika.
14. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz LIS Polska z tytułu dostawy oprogramowania standardowego zgodnie z treścią zamówienia. Wynagrodzenie LIS Polska z tytułu usług dodatkowych jest ustalane zgodnie z treścią aktualnie obowiązującego Cennika.
15. Ceny wskazane w umowie lub w Cenniku stanowią kwoty netto. Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT obowiązujący ustawowo w danym dniu wystawienia rachunku. Należności wskazane na fakturach są płatne w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wystawienia faktury.
16. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, Wynagrodzenie LIS Polska z tytułu dostawy i licencji oprogramowania standardowego jest należne:
a) I rata – 50 % wysokości wynagrodzenia w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy dostawy standardowego oprogramowania;
b) II rata – 50 % wysokości wynagrodzenia w dniu przystąpienia do wdrożenia, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy dostawy standardowego oprogramowania.
17. W przypadku opóźnienia Użytkownika w płatności LIS Polska może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
18. W przypadku opóźnienia Użytkownika w płatności wynagrodzenia na rzecz LIS Polska wynoszącego co najmniej 7 dni LIS Polska bez wzywania do zapłaty, w ciągu kolejnych 120 dni jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, w tym w zakresie niewykonanej części umowy. LIS Polska zachowuje roszczenia wobec Użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań.
19. W przypadku zlecenia przez Użytkownika w formie pisemnej pod rygorem nieważności prac dodatkowych obejmujących w szczególności analizę systemu, wygenerowanie systemu, parametryzację, instalację, instruktaż lub zdalną obsługę i doradztwo, LIS Polska jest zobowiązana do ich wykonania po dokonaniu ich akceptacji w formie pisemnej. Usługi dodatkowe są rozliczane zgodnie z obowiązującym w chwili złożenia zamówienia Cennikiem.
20. Do dnia poprzedzającego przystąpienie przez LIS Polska do wdrożenia lub dostawy standardowego oprogramowania, Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od umowy za zapłatą kwoty stanowiącej równowartość 50 % (pięćdziesiąt procent) wynagrodzenia brutto określonego w Umowie dostawy standardowego oprogramowania (odstępne). Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego. Zaliczka uiszczona przed dniem złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dostawy standardowego oprogramowania, zaliczana jest się na poczet odstępnego.
21. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy Użytkownika wobec LIS Polska, a także wszelkie oświadczenia Użytkownika wobec LIS Polska o charakterze prawnokształtującym dotyczące umowy dostawy standardowego oprogramowania, w szczególności, lecz nie wyłącznie, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy dostawy standardowego oprogramowania, wymagają sporządzenia ich w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3.
Serwis oprogramowania

1. Przedmiotem umowy serwisowej jest prowadzenie przez LIS Polska na rzecz Użytkownika bieżącego ulepszania i aktualizacji programów zgodnie z decyzją LIS Polska dotyczącej ich organizacyjnego przebiegu, przebiegu programu oraz udostępniania aktualizowanej stale dokumentacji (werbalnego opisu programu i instrukcji obsługi). Ulepszone wersje programu będą przygotowywane przez LIS Polska w ustalonych odstępach czasu i oferowane Użytkownikowi. LIS Polska będzie informować Użytkownika każdorazowo o dostępnych programach. Każdorazowo dokonywany jest serwis ostatniej wersji programu użytkowego.
2. W ramach umowy serwisowej LIS Polska:
a) Usuwa usterki w programach użytkowych, wobec których nie istnieją już roszczenia Użytkownika wynikające z gwarancji, lub udostępni Użytkownikowi według własnego wyboru nowszą wersję programu. O usterkach w oprogramowaniu należy niezwłocznie poinformować LIS Polska wraz z podaniem informacji przydatnych do ustalenia przyczyny usterek. Nowe lub poprawione wersje programu zostaną przekazane Użytkownikowi na odpowiednim nośniku danych wraz z dokumentacją do nich.
b) Udziela Użytkownikowi informacji telefonicznych w takim zakresie koniecznym do należytej obsługi oprogramowania, niezależnie od tego, czy przedmiotem zapytania będą usterki programowe, błędy obsługi czy zakłócenia ze strony czynnika zewnętrznego, w zakresie nie więcej niż 4 godzin w każdym miesiącu kalendarzowym.
c) udziela Użytkownikowi wsparcia w postaci obsługi zdalnej, w zakresie, jaki LIS Polska uzna za konieczny do należytej obsługi oprogramowania.
d) udostępni na preferencyjnych warunkach swoje centrum komputerowe do opracowywania lub w razie potrzeby odtworzenia zniszczonych programów lub nośników danych albo do przeprowadzania testów programów.
3. Umowa serwisowa nie obejmuje udostępniania nośników danych oraz kosztów transportu, instalacji i wdrożenia programów komputerowych – usługi takie są rozliczane oddzielnie. W przypadku zlecenia LIS Polska przez Użytkownika wykonania usług, które wykraczają poza serwis i obsługę w rozumieniu § 3 ust. 1 i 2 OWH, wówczas LIS Polska wykona te usługi każdorazowo w oparciu o obowiązujący Cennik usług. Dotyczy to w szczególności czasu obsługi telefonicznej o której mowa w § 3 ust. 2 pkt. b OWH, która przekracza 4 godziny w miesiącu kalendarzowym.
4. Usługi LIS Polska w ramach umowy serwisowej są wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8: 00 do 16: 00 w siedzibie LIS Polska lub w wyjątkowych wypadkach po uzgodnieniu w siedzibie użytkownika. W tym drugim przypadku czas przejazdów tam i z powrotem jest zaliczany do czasu pracy.
5. LIS Polska wykonuje usługi z pomocą takich technicznych środków, jakie uzna za niezbędne lub celowe oraz jakimi dysponuje, łącznie z ewentualnym wprowadzeniem zdalnego serwisu.
6. LIS Polska jest uprawniona do zlecenia realizacji umowy podwykonawcy.
7. Użytkownik zapewnia, że w okresie trwania umowy będzie on dysponował wykwalifikowanym personelem przeszkolonym w zakresie obsługi systemów i programów.
8. Umowa serwisowa dotycząca oprogramowania standardowego zaczyna obowiązywać z dniem jej podpisania i zawierana jest na okres nie mniej niż 2 (dwóch) pełnych lat kalendarzowych. Po upływie 2 (dwóch) pierwszych lat kalendarzowych umowa przekształca się (ulega przedłużeniu) na czas nieoznaczony, przy czym może zostać wypowiedziana na 3 miesiące naprzód ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. W rozumieniu niniejszej umowy „rokiem kalendarzowym” jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.  Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Wynagrodzenie LIS Polska z tytułu świadczenia usług serwisowych jest płatne z góry za cały rok kalendarzowy. W przypadku gdy usługi są świadczone po rozpoczęciu roku kalendarzowego wynagrodzenie jest płatne z góry za cały okres pozostały do końca roku kalendarzowego.
10. W przypadku świadczenia przez LIS Polska usług serwisowych lub obsługi w siedzibie Użytkownika lub w innym miejscu przez niego wskazanym, LIS Polska przysługuje prawo do zwrotu związanych z tym kosztów, których wysokość ustalana jest na podstawie Cennika obowiązującego w danym czasie.
11. W przypadku zwiększenia opłaty serwisowej o ponad 12 % w ciągu 12 miesięcy od ostatniego jej ustalenia (zawarcia umowy lub jej podwyższenia) Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Oświadczenie o wypowiedzeniu winno zostać złożone nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Użytkownika o zmianie wysokości opłaty serwisowej. Postanowienie nie uchybia możliwości wypowiedzenia Umowy na podstawie § 3 ust. 8 Umowy.
12. Ceny wskazane w umowie lub w Cenniku stanowią kwoty netto. Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT obowiązujący ustawowo w danym dniu wystawienia rachunku. Należności wskazane na fakturach są płatne w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wystawienia faktury.
13. W przypadku opóźnienia Użytkownika w płatności LIS Polska może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
14. W przypadku opóźnienia Użytkownika w płatności wynagrodzenia na rzecz LIS Polska wynoszącego co najmniej 7 dni, LIS Polska bez wzywania do zapłaty, w ciągu kolejnych 120 dni jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, w tym w zakresie niewykonanej części umowy. LIS Polska zachowuje roszczenia wobec Użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań.

§ 4.
Odpowiedzialność LIS Polska

1. LIS Polska ponosi odpowiedzialność jedynie wówczas, jeżeli jest ona wyraźnie określona w niniejszych OWH. LIS Polska ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez nią lub przez jej pracowników umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. LIS Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy za szkodę wyrządzoną nieumyślnie. Strony wyłączają odpowiedzialność LIS Polska wobec Użytkownika z tytułu szkód polegających na utracie spodziewanych korzyści przez Użytkownika. LIS Polska nie odpowiada za roszczenia wynikające z winy w kontraktowaniu, jak również za szkody, które nie powstały w samym przedmiocie umowy w tym w szczególności za utratę lub błędne przetworzenie danych.
2. Użytkownik zwalnia firmę LIS Polska z wszelkich roszczeń osób trzecich, które wykraczają poza ramy odpowiedzialności cywilnej według niniejszych warunków.
3. Strony wyłączają odpowiedzialność LIS Polska wobec Użytkownika z tytułu rękojmi, na podstawie art. 558 §1 k.c.
4. LIS Polska nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu deliktu, z wyjątkiem odpowiedzialności na podstawie art. 435 K.c. i art. 436 K.c.

§ 5.
Gwarancja

1. LIS Polska udziela Użytkownikowi gwarancji na programy komputerowe będące przedmiotem Umów. Gwarancja jest udzielona na okres 12 miesięcy począwszy od dnia instalacji oprogramowania.
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji obejmują tylko wady tkwiące w samym programie. W ramach gwarancji LIS Polska zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad programu komputerowego, które uniemożliwiają jego zwykłe użytkowanie.
3. Użytkownik jest zobowiązany do zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji w formie pisemnej.
4. Gwarancja nie obejmuje takich programów lub części programów, które zostały zmienione lub rozbudowane przez samego Użytkownika po przekazaniu ich przez LIS Polska.
5. Jeśli analiza programu komputerowego wykonana przez LIS Polska nie wykaże wad oprogramowania objętych gwarancją, wówczas koszty takiej analizy ponosi Użytkownik, w szczególności w przypadku nieprawidłowego użytkowania programu, nieprawidłowej konfiguracji oprogramowania przez Użytkownika lub zaistnienia innych zakłóceń, w szczególności sprzętowych nie wynikłych z winy LIS Polska.
6. LIS Polska nie udziela się gwarancji na odpłatne usługi dodatkowe.

§ 6.
Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych

Realizując obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej RODO), LIS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie, ul. Plac Targowy 11, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381814196, REGON: 363773264 wpisana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000600821 (zwany dalej LIS Polska) informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

I.                Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest LIS Polska spółka z ograniczoną z siedzibą w Pszczynie, ul. Plac Targowy 11, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381814196, REGON: 363773264 wpisana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000600821
Numer telefonu: +48 32 44 14 700
Adres mailowy: biuro@lis.eu

II.               Inspektor ochrony danych

LIS Polska ustanowił inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się mailowo na adres mailowy: iod@lis.eu

III.              Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

LIS Polska przetwarza Państwa dane osobowe celem wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
W wyjątkowych sytuacjach LIS Polska może przetwarzać Państwa dane osobowe z uwagi na potrzebę wypełniania obowiązków prawnych ciążących na LIS Polska w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d RODO) lub realizując prawnie uzasadnione interesy LIS POLSKA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celu:
a)               marketingu produktów i usług LIS Polska,
b)               związanym z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez LIS Polska usług, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych i spotkań, badaniem satysfakcji klientów ze świadczonych usług,
c)               w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami
d)               polepszania jakości usług w tym poprzez badanie ruchu w programie,
e)               w celach statystycznych oraz w celach wewnętrznej analizy marketingowej, co nie wywołuje wobec osoby której dane dotyczą skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na nią nie wpływa.
We wszystkich innych sytuacjach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w celu określonym w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV.              Odbiorcy danych

LIS Polska udostępnia lub może udostępniać Państwa dane osobowe w szczególności poniższym odbiorcom lub kategoriom odbiorców :
a)               organy władzy publicznej oraz odpowiednie urzędy państwowe w zakresie swojej właściwości;
b)               podmioty, które uczestniczą w procesach niezbędnych do wykonania umów zawartych z Państwem, w tym banki, operatorzy kart kredytowych, pośrednicy płatności elektronicznych i płatności dokonywanych online,
c)               podmioty, które wspierają LIS Polska w procesach biznesowych, w tym w szczególności podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz LIS Polska (tzw. procesorzy danych) w tym między innymi:
– firmy hostingowe,
– obsługa prawna i obsługa księgowa,
– firmy i podmioty zewnętrzne realizujące procesy w ramach wykonywania umowy z Państwem.

V.               Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez LIS Polska przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. III, czyli do chwili realizacji umowy zawartej z Państwem. Po upływie tego okresu  LIS Polska może przetwarzać Państwa dane przez czas i w zakresie wskazanym przez przepisy prawa lub dla realizacji uzasadnionego interesu administratora danych jak w pkt. III, do chwili wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.
Dane niewrażliwe przetwarzane na podstawie osobnej zgody są przechowywane do chwili wycofania zgody.

VI.              Prawa osób których dane dotyczą

LIS Polska gwarantuje wszystkim Państwu realizację przyznanych przez RODO praw, w tym w szczególności:
1. prawo dostępu do danych osobowych;
2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapominanym”), w przypadku gdy:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e)  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:
a)  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b)  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c)  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
d)  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw  wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
5. prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku gdy:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją a przetwarzanie wynika z niezbędności do celów związanych z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora.

VII.             Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

W zakresie w jakim udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, są Państwo uprawnieni do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie następuje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W każdej sytuacji uznania, iż LIS Polska przetwarza dane osobowe niezgodnie z przepisami RODO, przysługuje Państw prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

IX. Przekazywanie danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

LIS Polska nie przekazuje danych osobowych organizacjom międzynarodowym i państwom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

X. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolnie. Podanie danych jest warunkiem zawarcia z LIS Polska umowy lub też jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów LIS POLSKA. Brak podania wszystkich danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie wskazanej umowy.

XI. Profilowanie

Dane osobowe Użytkowników nie podlegają profilowaniu.

XII. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

W przypadku powierzenia LIS Polska przez Użytkownika danych osobowych, których administratorem jest Użytkownik, Strony zawierają w formie pisemnej umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 7.
Postanowienia końcowe

1. Sprawy sporne powstałe w związku z realizacją umów będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę LIS Polska.
2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. W takiej sytuacji, Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze celem sformułowania postanowienia zastępczego, którego cel będzie najbardziej zbliżony do ekonomicznego celu nieważnego lub bezskutecznego postanowienia. W przypadku braku ustalenia przez Strony postanowienia zastępczego stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3.      Prawa i obowiązki Użytkownika wynikające z Umów mogą być przenoszone na osoby trzecie za pisemną zgodą LIS Polska.
4. Użytkownik nie jest uprawniony do potrącania swoich wierzytelności wobec LIS Polska z jakimikolwiek wierzytelnościami LIS Polska wobec Użytkownika, chyba że Strony w formie pisemnej zastrzegą inaczej.
5. Ustalenia odmienne od treści niniejszego OWH zawarte między Stronami są skuteczne, jeżeli zostały sporządzone w formie pisemnego aneksu lub porozumienia.
6. LIS Polska jest uprawnione do zmiany OWH w przypadku, zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, mającej wpływ na treść OWH, nałożenia oznaczonych obowiązków na LIS Polska przez organy państwa, zmiany Cennika, potrzeby ochrony prywatności Użytkowników lub zmian w polityce prywatności, zmian technologicznych, funkcjonalnych i organizacyjnych, zmiany w zakresie świadczonych usług przez LIS Polska. Zmiany w OWH wydane w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiążą Użytkownika, przy spełnieniu warunków określonych w art. 384 K.c. i o ile Użytkownik nie wypowiedział umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.
7. Niniejsze OWH wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

Pobierz OWH w wersji PDF

Przygotował

mindtwo GmbH
www.mindtwo.de

mindtwo jest agencją internetową działającą na obszarze Kolonii/Bonn i zajmuje się tworzeniem strategii online oraz osiąganiem sukcesu w sieci. Kochamy i zajmujemy się webdesignem, rozwojem oraz marketingiem w sieci.