Nota prawna / OWH

LIS Polska Sp. z o.o.
ul. Plac Targowy 11
43-200 Pszczyna
NIP: 638-181-41-96

Reprezentowana przez:

Zarząd: Krzysztof Suchoński

Kontakt:

Telefon: +48 32 44 14 700

Faks: +48 32 44 14 709

E-mail: info@lis.eu

Wpis do KRS:

Rejestracja Spółki: Sąd rejonowy dla miasta Katowice, XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000600821

NIP: 6381814196

REGON: 363773264

Rozwiązywanie sporów

Skargi należy składać za pomocą internetowej platformy do rozstrzygania sporów przygotowanej przez Komisję Europejską: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mailowy znajduje się powyżej.

Nie mamy zamiaru i nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w żadnym alternatywnym postępowaniu zażegnywania sporów.

OWH

Ogólne Warunki Dostawy Standardowego Oprogramowania

I             Przedmiot dostawy
I.1          Poniższe warunki dotyczą przekazania oprogramowania standardowego oraz innych zobowiązań i usług dodatkowych firmy LIS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie (dalej jako: „LIS POLSKA”), celem zastosowania tego oprogramowania u użytkownika.
I.2          Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach dostawy oprogramowania standardowego jest mowa o użytkowniku, rozumie się przez to użytkownika, będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) (dalej jako: „k.c.”).

II           Usługi
II.1         Zakres usług zależy od zakresu programów oferowanych w oparciu o organizację systemu oraz zamówionych przez użytkownika.
II.2         Wraz z oprogramowaniem standardowym przekazuje się dokumentację.
II.3         Import stałych danych oraz podobne prace wstępne lub dostawa niezbędnych nośników danych nie należą do obowiązków firmy LIS POLSKA.
II.4         Przy wykonywaniu usług i realizacji zobowiązań umowny LIS POLSKA zobowiązuje się do zachowania należytej staranności.

III         Usługi podlegające oddzielnemu rozliczeniu
III.1       Firma LIS POLSKA zobowiązuje się do wykonania w ramach możliwości swojej firmy dodatkowych usług, które użytkownik powinien każdorazowo osobno zlecić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
III.2       Usługi dodatkowe to w szczególności: analiza systemu, wygenerowanie systemu, parametryzacja, instalacja, instruktaż, zdalna obsługa i doradztwo.
III.3       Zamówienie, zakres i realizacja dodatkowych usług jest określana według uznania użytkownika. Pracownicy firmy LIS POLSKA wykonują usługi pod ogólnym kierownictwem użytkownika, według jego wskazówek oraz pod jego nadzorem. Niniejsze postanowienia nie obejmują samodzielnego tworzenia programów.
III.4       Wymienione powyżej usługi dodatkowe zostaną rozliczone oddzielnie w oparciu o obowiązujące w danym czasie cenniki i stawki firmy LIS POLSKA.

IV          Obowiązek współpracy ze strony klienta
IV.1       Bezpośrednio po zawarciu umowy użytkownik wyznaczy odpowiednich pracowników, którzy dostarczą firmie LIS POLSKA wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych i przydatnych do realizacji uzgodnionych w umowie usług. Firmie LIS POLSKA należy podać nazwisko jednego pracownika, który będzie osobą odpowiedzialną w kontaktach między firmami. Podawane przez tego pracownika informacje w kwestiach organizacyjnych traktowane będą jako wiążące.
IV.2       Jeśli wskutek nieprawidłowych lub niekompletnych informacji użytkownika prace muszą zostać powtórzone, użytkownik ponosi odpowiednio koszty dodatkowych nakładów.
IV.3       Użytkownik zadba o to, aby w czasie odbioru programu był do dyspozycji wykwalifikowany personel, posiadający kompetencje do obsługi sprzętu i programów.

V           Realizacja dostawy
V.1        Prace firmy LIS POLSKA wykonywane są na ogół w normalnych godzinach pracy w pomieszczeniach LIS POLSKA lub po uzgodnieniu w pomieszczeniach użytkownika. W tym drugim przypadku czas przejazdów tam i z powrotem jest zaliczany do czasu pracy.
V.2        W ramach realizacji umowy firma LIS POLSKA jest uprawniona do posługiwania się osobami trzecimi.

VI          Prawa użytkowania
VI.1       Firma LIS POLSKA udziela na stworzone przez siebie programy niewyłącznej i nieprzenośnej licencji obejmującej użytkowanie systemu programów lub jego części, odpowiednio do ustalonego zakresu usług. Udzielenie licencji nabiera skuteczności dopiero z chwilą zapłaty pełnej ustalonej kwoty.
VI.2       Prawa autorskie, również w odniesieniu do programów zmodyfikowanych lub powielonych, pozostają własnością firmy LIS POLSKA.
VI.3       Użytkownik nie jest uprawniony do powielania oprogramowania standardowego w celu jego rozpowszechniania lub odsprzedaży. Dotyczy to również zastosowania tego oprogramowania w spółkach zależnych lub przedsiębiorstwach powiązanych w podobny sposób.

VII        Zapłata i warunki płatności
VII.1      Należność za przekazanie oprogramowania standardowego naliczana jest zgodnie z ustaleniami w umowie sprzedaży.
VII.2      Świadczenie dodatkowych usług naliczane jest każdorazowo według obowiązujących stawek.
VII.3      W taki sam sposób rozliczane są koszty przyjazdów do użytkownika oraz koszty dodatkowe za usługi wykonane po uzgodnieniu z użytkownikiem poza normalnymi godzinami pracy.
VII.4      Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT obowiązujący ustawowo w danym dniu wystawienia rachunku. Należności są płatne natychmiastowo z chwilą upływu terminu płatności.
VII.5      Należność za oprogramowanie płatna jest z chwilą dostawy programów. Niezależnie od przyczyny użytkownikowi nie przysługuje prawo zatrzymania zapłaty.

VII.6      W przypadku rezygnacji z zamówienia przez użytkownika przed przystąpieniem do prac instalacyjnych z przyczyn nie leżących po stronie LIS POLSKA, LIS POLSKA  ma prawo obciążyć użytkownika kwotą w wysokości 20% wartości zamówienia.

VII.7      W przypadku opóźnienia w płatności firma LIS POLSKA może żądać odsetek ustawowych, o których mowa w art. 481 § 2 k.c. Żądanie odsetek nie wyłącza ustawowego prawa firmy LIS POLSKA do odstąpienia od umowy na podstawie art. 491 § 1 k.c. lub dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań.

VIII      Terminy dostaw
Dostawa realizowana jest w ustalonych terminach. Dotrzymanie terminów przez firmę LIS POLSKA uzależnione jest od współpracy użytkownika zgodnie z cyfrą IV niniejszych warunków. Jeśli użytkownik nie spełni tych warunków współpracy – w szczególności obowiązku płatności i udzielenia informacji – lub nie spełni ich terminowo, wówczas terminy te zostaną odpowiednio przedłużone, co najmniej o okres opóźnienia.

IX Gwarancja i odpowiedzialność cywilna
IX.1       Firma LIS POLSKA udziela gwarancji na okres dwunastu miesięcy, począwszy od momentu instalacji programu. W ramach gwarancji firma LIS POLSKA zobowiązuje się do udostępnienia oprogramowania według ustaleń zawartych w umowie oraz w załącznikach do niej oraz do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek, które uniemożliwiałyby zwykłe użytkowanie programów. Użytkownik informuje LIS POLSKA o usterkach na piśmie. Jeśli analiza wykonana przez LIS POLSKA nie wykaże zgłoszonych usterek, wówczas użytkownik ponosi koszty takiej analizy; w szczególności, jeśli reklamacja wyniknie z nieprawidłowego użytkowania programu lub opiera się na zaistnieniu innych zakłóceń nie wynikłych z winy firmy LIS POLSKA.
IX.2       Firma LIS POLSKA jest gotowa usuwać błędy w programach oraz przeprowadzać serwis programu również po upływie okresu dwunastu miesięcy. Usługi te będą rozliczane z klientem według obowiązujących w danym czasie cenników i stawek firmy LIS POLSKA.
IX.3       W przypadku samowolnej ingerencji w system obowiązek gwarancyjny wygasa.
IX.4       Firma LIS POLSKA ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez nią lub przez jej pracowników umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. W przypadku szkody wyrządzonej nieumyślnie odpowiedzialność zostaje wyłączona,
IX.5       Nie udziela się gwarancji na odpłatne usługi dodatkowe. Warunki gwarancji mają odpowiednie zastosowanie do usług dodatkowych.
IX.6       Firma LIS POLSKA nie ponosi odpowiedzialności wykraczającej poza powyższe ustalenia. W szczególności z błahego nieumyślnego naruszenia umownych zobowiązań dodatkowych lub z odpowiedzialności pozaumownej.
IX.7       LIS POLSKA wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na podstawie art. 558 §1 k.c.

X           Zastrzeżenie własności
Firma LIS POLSKA zastrzega własność przekazanych w ramach licencji programów i dokumentacji, jeśli ustalone płatności nie zostaną dokonane w terminie.

XI          Ochrona danych
XI.1       Firma LIS POLSKA będzie z należytą starannością dbać o to, aby wszystkie osoby, którym firma LIS POLSKA powierzyła  opracowania lub realizacji niniejszej umowy, nie przekazywały osobom trzecim lub nie wykorzystywały w inny sposób informacji uzyskanych od użytkownika, o ile nie są one powszechnie znane.
XI.2       Poufne dokumenty użytkownika, które są jako takie oznaczone, będą traktowane przez firmę LIS POLSKA poufnie. Obowiązek ten dotyczy również użytkownika.
XI.3       Użytkownik wyraża zgodę na to, aby firma LIS POLSKA przechowywała lub przetwarzała dane użytkownika udostępnione jej w ramach realizacji umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zmianami), a w przypadku zawarcia ubezpieczenia kredytu przekazała ubezpieczycielowi niezbędne do tego dane użytkownika.

XII        Postanowienia końcowe
XII.1      Wyłączną właściwość sądu w kwestiach spornych ma sąd właściwy dla siedziby firmy LIS POLSKA.
XII.2      Jeżeli jakaś część Ogólnych Warunków Dostawy oprogramowania standardowego lub innych porozumień pomiędzy stronami umowy stanie się z jakiegoś powodu nieważna, wówczas nie narusza to skuteczności prawnej pozostałych części. Firma LIS POLSKA i użytkownik są w takim przypadku zobowiązani do zastąpienia nieważnego warunku lub uzgodnienia takim, które będzie najbardziej zbliżone do ekonomicznego celu tego nieważnego warunku lub uzgodnienia.

Ogólne warunki serwisu oprogramowania standardowego

I             Przedmiot serwisu
I.1          Poniższe warunki dotyczą serwisu oprogramowania użytkowego firmy LIS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie (dalej jako: „LIS POLSKA”) oraz obsługi użytkownika w trakcie przekazywania oprogramowania, które firma LIS POLSKA udostępnia użytkownikowi.
I.2          Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach serwisu oprogramowania standardowego jest mowa o użytkowniku, rozumie się przez to użytkownika, będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) (dalej jako: „k.c.”).

II           Usługi
II.1         Serwis
II.1.1      Każdorazowo dokonywany jest serwis ostatniej wersji programu użytkowego.
II.1.2      Serwis obejmuje bieżące ulepszanie programów zgodnie z decyzją firmy LIS POLSKA dotyczące ich organizacyjnego przebiegu, przebiegu programu oraz udostępnianie aktualizowanej stale dokumentacji (werbalnego opisu programu i instrukcji obsługi). Ulepszone wersje programu będą przygotowywane przez firmę LIS POLSKA w ustalonych odstępach czasu i oferowane użytkownikowi. Firma LIS POLSKA będzie informować użytkownika każdorazowo o dostępnych programach.
II.1.3      Firma LIS POLSKA usunie usterki w programach użytkowych, wobec których nie istnieją już roszczenia użytkownika wynikające z gwarancji, lub udostępni użytkownikowi według własnego wyboru nowszą wersję programu. O usterkach w oprogramowaniu należy niezwłocznie poinformować firmę LIS POLSKA wraz z podaniem informacji przydatnych do ustalenia przyczyny usterek.
II.1.4      Nowe lub poprawione wersje programu zostaną przekazane użytkownikowi na odpowiednim nośniku danych wraz z dokumentacją do nich.
II.2         Obsługa
II.2.1      Firma LIS POLSKA udostępni wykwalifikowany personel do realizacji zlecanych przez użytkownika prac nad oprogramowaniem, które nie są przedmiotem niniejszych warunków, o ile LIS POLSKA będzie dysponować personelem posiadającym kwalifikacje do wykonania tych prac.
II.2.2      Firma LIS POLSKA będzie udzielać użytkownikowi informacji telefonicznych w takim zakresie, jaki firma LIS POLSKA uzna za konieczny, niezależnie od tego, czy przedmiotem zapytania będą usterki programowe, błędy obsługi czy zakłócenia ze strony czynnika zewnętrznego, o ile usługa ta nie przekroczy 4 godzin w każdym miesiącu kalendarzowym.
II.2.3      Firma LIS POLSKA udzieli użytkownikowi wsparcia w postaci obsługi zdalnej, w zakresie, jaki firma LIS POLSKA uzna za konieczny.
II.2.4      Firma LIS POLSKA udostępni na preferencyjnych warunkach swoje centrum komputerowe do opracowywania lub w razie potrzeby odtworzenia zniszczonych programów lub nośników danych albo do przeprowadzania testów programów.

III         Usługi podlegające oddzielnemu rozliczeniu
III.1       Udostępnianie nośników danych oraz koszty transportu, instalacji i wdrożenia nie są zawarte w ryczałtowej kwocie wynagrodzenia określonej na karcie zamówienia i będą rozliczane oddzielnie.
III.2       Jeśli użytkownik zleci firmie LIS POLSKA wykonanie usług, które wykraczają poza serwis i obsługę w rozumieniu cyfr II.1 i II.2 niniejszych warunków, wówczas LIS POLSKA wykona te usługi każdorazowo w oparciu o obowiązujące w firmie LIS POLSKA cenniki i stawki. Dotyczy to w szczególności czasu obsługi telefonicznej według cyfry II.2.2, który przekracza 4 godziny w miesiącu.

IV          Realizacja serwisu
IV.1       Prace firmy LIS POLSKA są na ogół wykonywane w dni robocze w okresie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 w pomieszczeniach firmy LIS POLSKA lub w wyjątkowych wypadkach po uzgodnieniu w pomieszczeniach użytkownika. W tym drugim przypadku czas przejazdów tam i z powrotem jest zaliczany do czasu pracy.
IV.2       Firma LIS POLSKA wykona swoje usługi z pomocą takich technicznych środków, jakie uzna za niezbędne lub celowe oraz jakimi dysponuje, łącznie z ewentualnym wprowadzeniem zdalnego serwisu.
IV.3       Firma LIS POLSKA jest uprawniona do zlecenia realizacji umowy podwykonawcy.
IV.4       Użytkownik zapewnia, że w okresie trwania umowy będzie do dyspozycji wykwalifikowany personel przeszkolony w zakresie obsługi systemu i programów.

V           Zapłata i warunki płatności
V.1        Miesięczna opłata naliczana jest rocznie z góry i płatna z chwilą otrzymania rachunku.
V.2        Jeśli serwis lub obsługa wykonywane są wyjątkowo u użytkownika, to powstałe w związku z tym koszty firmy LIS POLSKA należy uregulować oddzielnie w oparciu o cenniki i stawki obowiązujące w danym czasie w firmie LIS POLSKA.
V.3        Firma LIS POLSKA zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości miesięcznej opłaty w przypadku zmiany czynników kosztowych z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia. W przypadku zwiększenia opłaty serwisowej o ponad 7,5% w ciągu 12 miesięcy od ostatniego jej ustalenia użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu na koniec miesiąca przed wejściem zwiększonej opłaty w życie.
V.4        Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT obowiązujący w danym dniu wystawienia rachunku. Należności są płatne bez potrąceń natychmiastowo z chwilą upływu terminu płatności. Możliwa jest kompensata roszczeń firmy LIS POLSKA tylko z takimi roszczeniami, które są prawomocnie stwierdzone lub bezsporne. Prawa użytkownika do zatrzymania zapłaty są wykluczone.
V.5        W przypadku opóźnienia w płatności firma LIS POLSKA może żądać odsetek ustawowych, o których mowa w art. 481 § 2 k.c. Ustawowe prawo firmy LIS POLSKA do odstąpienia od umowy na podstawie art. 491 § 1 k.c. lub dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań pozostaje nienaruszone.

VI          Gwarancja
VI.1       Uprawnienia z tytułu gwarancji obejmują tylko wady tkwiące w samym programie. Firma LIS POLSKA usunie w odpowiednim terminie bezpłatnie te usterki programowe w serwisowanych przez siebie wersjach programów, o których użytkownik poinformuje firmę LIS POLSKA pisemnie w zrozumiały sposób. Jeśli analiza wykonana przez LIS POLSKA nie wykaże usterek, wówczas koszty takiej analizy ponosi użytkownik; w szczególności w przypadku nieprawidłowego użytkowania programu lub zaistnienia innych zakłóceń nie wynikłych z winy firmy LIS POLSKA. Gwarancja nie obejmuje takich programów lub części programów, które zostały zmienione lub rozbudowane przez samego użytkownika po udostępnieniu ich przez firmę LIS POLSKA.
VI.2       Jeśli podejmowane przez LIS POLSKA wielokrotne próby usunięcia usterek okażą się bezskuteczne lub jeśli firma LIS POLSKA nie zaoferuje nowszej wersji programu, wówczas użytkownik może wypowiedzieć umowę serwisową. W przypadku, gdy użytkownik dochodzi praw z tytułu gwarancji lub wypowiada umowę serwisową, nie ma to wpływu na inne umowy zawarte pomiędzy nim a firmą LIS POLSKA.
VI.3       Roszczenia użytkownika wobec LIS POLSKA wykraczające poza powyższe ustalenia lub roszczenia innego rodzaju są wykluczone. Dotyczy to w szczególności roszczeń o odszkodowanie za szkody, które nie powstały w samym przedmiocie umowy, np. utrata lub błędne przetworzenie danych.

VII        Odpowiedzialność cywilna
VII.1      Firma LIS POLSKA ponosi odpowiedzialność cywilną jedynie wówczas, jeżeli jest ona wyraźnie określona w niniejszych warunkach. Firma LIS POLSKA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy za szkodę wyrządzoną nieumyślnie. Wykluczone są także roszczenia wynikające z winy w kontraktowaniu.
VII.2      Użytkownik zwalnia firmę LIS POLSKA z wszelkich roszczeń osób trzecich, które wykraczają poza ramy odpowiedzialności cywilnej według niniejszych warunków.

VIII      Czas trwania umowy

VIII.1    Umowa serwisowa dotycząca oprogramowania standardowego zaczyna obowiązywać z dniem jej podpisania i zawierana jest na okres nie mniej niż 2 (dwóch) pełnych lat kalendarzowych. Po upływie 2 (dwóch) pierwszych lat kalendarzowych umowa przekształca się (ulega przedłużeniu) na czas nieoznaczony, przy czym może zostać wypowiedziana na 3 miesiące naprzód ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

W rozumieniu niniejszej umowy „rokiem kalendarzowym” jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.  Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IX          Ochrona danych
IX.1       Firma LIS POLSKA będzie z należytą starannością dbać o to, aby wszystkie osoby, którym firma LIS POLSKA powierzyła  opracowanie lub realizację niniejszej umowy, nie przekazywały osobom trzecim oraz nie wykorzystywały w inny sposób informacji uzyskanych od użytkownika, o ile nie są one powszechnie znane.
IX.2       Poufne dokumenty użytkownika, które są jako takie oznaczone, będą traktowane przez firmę LIS POLSKA poufnie. Obowiązek ten dotyczy również użytkownika.
IX.3       Użytkownik wyraża zgodę na to, aby firma LIS POLSKA przechowywała lub przetwarzała dane użytkownika udostępnione jej w ramach realizacji umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zmianami), a w przypadku zawarcia ubezpieczenia kredytu przekazała ubezpieczycielowi niezbędne do tego dane użytkownika.

X           Postanowienia końcowe
X.1        Wyłączną właściwość sądu w kwestiach spornych ma sąd właściwy dla siedziby firmy LIS POLSKA.
X.2        Jeżeli jakaś część Ogólnych Warunków Serwisu Oprogramowania Standardowego lub innych porozumień pomiędzy stronami umowy stanie się z jakiegoś powodu nieważna, wówczas nie narusza to skuteczności prawnej pozostałych części. Firma LIS POLSKA i użytkownik są w takim przypadku zobowiązani do zastąpienia nieważnego warunku lub uzgodnienia takim, które będzie najbardziej zbliżone do ekonomicznego celu tego nieważnego warunku lub uzgodnienia.
X.3        Prawa i obowiązki firmy LIS POLSKA wynikające z umowy serwisowej dotyczącej oprogramowania standardowego mogą zostać przeniesione na osoby trzecie. Firma LIS POLSKA gwarantuje w takim przypadku zgodną z przepisami realizację wszystkich zobowiązań umownych wobec użytkownika.
X.4        Niniejsze warunki zawierają wszystkie prawa i obowiązki dotyczące użytkownika i firmy LIS POLSKA wobec siebie i są  wiążące same w sobie, bez względu na odmienne powiązania handlowe użytkownika.
X.5        Ustalenia odbiegające od powyższych warunków lub ustalenia dodatkowe są skuteczne jedynie w formie pisemnego porozumienia dodatkowego do warunków umowy serwisowej dotyczącej oprogramowania standardowego, w którym to porozumieniu strony powołają się na zmieniony warunek.

Przygotował

mindtwo GmbH
www.mindtwo.de

mindtwo jest agencją internetową działającą na obszarze Kolonii/Bonn i zajmuje się tworzeniem strategii online oraz osiąganiem sukcesu w sieci. Kochamy i zajmujemy się webdesignem, rozwojem oraz marketingiem w sieci.