Ochrona danych

Zakres obowiązywania

Niniejsze oświadczenie dotyczy stron internetowych LIS na całym świecie.

Administrator

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że
Administratorem danych osobowych jest LIS AG z siedzibą w Greven przy ul. Hansaring 27, 48268 Greven, Niemcy

Informacje osobiste

Zazwyczaj mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania jakichkolwiek danych o sobie. W szczególnych przypadkach potrzebujemy jednak tych informacji, aby móc prowadzić z Państwem korespondencję, wykonać zlecenie, zrealizować abonament lub jeśli ubiegają się Państwo o pracę w naszej firmie. W razie potrzeby korzystamy z usług firm zewnętrznych, aby móc wykonać daną transakcję lub zaproponować lepszą ofertę.

Wykorzystywanie Państwa danych

Do realizacji Państwa wymagań przez nas lub firmy zewnętrzne uwzględnione w realizacji zlecenia.
– Aby skontaktować się z Państwem w ramach ankiety dotyczącej zadowolenia klienta lub w celach badania rynku bądź w powiązaniu z transakcją.
– Do celów marketingowych LIS  i wybranych firm zewnętrznych, jeśli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystywanie Państwa danych do tego typu celów.
– Jako anonimowe informacje do analizy (np. dane click-stream). Do budowania relacji biznesowych, jeśli są Państwo partnerem LIS lub dostawcą.

Możliwości wyboru

Podczas rejestracji danych mogą Państwo prosić o niewykorzystywanie ich do dalszych kontaktów marketingowych. Uszanujemy tę decyzję. Mogą Państwo dezaktywować cookies w swojej przeglądarce internetowej. W niektórych przypadkach może to jednak ograniczać funkcjonalność tej strony.

Ważne informacje

Aby zastąpić błędne informacje w bazie LIS dotyczące Państwa danych osobowych, proszę odpowiedzieć Administratorowi

Stosowanie narzędzi do analizy dostępu oraz plików cookies

Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy witryn internetowych przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje utworzone przez cookie i dotyczące korzystania z witryny są z reguły przekazywane na serwer w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji anonimizacji IP w tej witrynie Google skraca uprzednio adres IP w krajach członkowskich Unii Europejskiej i innych krajach partnerskich umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych wypadkach cały adres IP jest przekazywany na serwer w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, aby generować raporty z aktywności na stronie i świadczyć operatorom witryn dalsze usługi związane z korzystaniem z witryn i Internetu. Adres IP udostępniany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi z Google. Zapisywaniu ciasteczek można zapobiec przez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny może okazać się niemożliwe. Ponadto można zapobiec rejestracji przez Google danych utworzonych przez cookie i dotyczących korzystania z witryny (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę przeglądarki pobraną pod poniższym linkiem. Chcielibyśmy podkreślić, że niniejsza witryna wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()” i dlatego przetwarzane są tylko skrócone adresy IP, aby wykluczyć bezpośrednią identyfikację użytkownika.
Download and install Browser-Plugin.

Aplikacje

Dane osobowe podane w ramach aplikacji są przetwarzane przez nas wyłącznie w celu selekcji kandydatów. Przy rozpatrywaniu wniosków ograniczamy się do informacji przekazywanych bezpośrednio przez wnioskodawców. Może to również obejmować informacje, które wnioskodawcy złożyli w profesjonalnych sieciach internetowych lub giełdach pracy. Jeżeli w trakcie procedury zgłoszeniowej pytamy o płeć wnioskodawcy w formie pożądanej formy adresu, wynika to wyłącznie z faktu, że chcemy zwrócić się do wnioskodawcy lub zwrócić się do niego we właściwy sposób. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 88 ust. 1 DS-GVO w powiązaniu z § 26 BDSG. Dane te zostaną przez nas usunięte po 6 miesiącach od odrzucenia wniosku, chyba że wnioskodawca wyrazi zgodę na włączenie jego danych osobowych do naszej puli aplikantów.

Kandydatom, którzy zgłosili się do nas w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie o pracę, a których dokumenty aplikacyjne zostały sprawdzone i uznane za niekwalifikujące się na to stanowisko, oferujemy możliwość dodania ich aplikacji do naszej puli kandydatów. Kontaktujemy się z wnioskodawcami z wyprzedzeniem, aby mogli oni zdecydować, czy są zainteresowani opisaną procedurą. Dane osobowe są przetwarzane w ramach grupy wnioskodawców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO.

Google AdWords Conversion Tracking

Niniejsza strona wykorzystuje Google AdWords Conversion Tracking, usługę analizy strony przez Google Inc. („Google”). Google AdWords Conversion Tracking wykorzystuje „cookies”, które są przechowywane na Państwa komputerze i które pozwalają na analizę korzystania przez Państwa ze strony. Informacje wygenerowane przez cookie o Państwa korzystaniu z tej strony internetowej są przekazywane na serwer Google w USA i są tam przechowywane. Google wykorzysta te informacje w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, aby generować raporty z aktywności na stronie i świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem z witryn i Internetu. W razie potrzeby Google przekaże te informacje również osobom trzecim, o ile wymagają tego przepisy prawa lub osoba trzecia przetwarza te dane na zlecenie Google. Można zapobiec wykorzystywaniu cookie, zabraniając w swojej przeglądarce przechowywania cookie.

Facebook – Piksel śledzenia konwersji

LIS Polska zastrzega sobie prawo do korzystania z reklam w serwisie Facebook oraz do używania piksela Facebooka i innych form komunikacji. To narzędzie pozwoli LIS Polska na wybranie dla Ciebie reklam, którymi możesz być zainteresowany. Zebrane podczas tego procesu dane pozostają anonimowe i LIS Polska nie będzie miał wglądu do osobistych danych użytkowników.

Jednakże, zebrane dane są zapisywane i przetwarzane przez serwis Facebook. Facebook może połączyć je z Twoim kontem użytkownika i ma prawo do użycia ich do własnych celów marketingowych (zgodnie ze swoimi „Zasadami dotyczącymi danych” dostępnymi pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/). Facebook sprawuje ostateczną kontrolę nad informacjami zebranymi poprzez wyświetlanie reklam w serwisie Facebook, użycie piksela Facebooka oraz innych form komunikacji. Możesz nie zgodzić się na obsługę plików cookie Facebooka oraz użycie piksela Facebooka zmieniając ustawienia swojego konta użytkownika.

LeadLab (wiredminds)

Nasza strona internetowa korzysta z technologii pikseli úledzπcych firmy wiredminds GmbH w celu analizy aktywnoúci odwiedzajπcych. Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie niezbÍdnych danych pozwala na tworzenie profili uøytkownikÛw pod pseudonimami. Gdy tylko jest to moøliwe i uzasadnione, profile uøytkowania poddane sπ ca≥kowitej anonimizacji. Do tego celu wykorzystujemy pliki cookie, czyli niewielkie pliki tekstowe przechowywane w przeglπdarce internetowej odwiedzajπcego i s≥uøπce do rozpoznawania danej przeglπdarki. Zebrane dane, ktÛre mogπ rÛwnieø zawieraÊ dane osobowe, zostanπ przekazane firmie wiredminds lub zgromadzone bezpoúrednio przez firmÍ wiredminds. Informacje zebrane podczas odwiedzin na stronie internetowej mogπ zostaÊ uøyte przez firmÍ wiredminds do stworzenia anonimizowanych profili uøytkowania. Dane zgromadzone bez wyraünego pozwolenia osoby, ktÛrej one dotyczπ, nie zostanπ uøyte do zidentyfikowania osoby odwiedzajπcej naszπ stronÍ internetowπ oraz nie zostanπ w≥πczone w dane osobowe odwiedzajπcego poddanego pseudonimizacji. Kiedy adresy IP zostajπ zarejestrowane, nastÍpuje ich natychmiastowa anonimizacja polegajπca na usuniÍciu ostatniego bloku numerÛw.