Ładunek drobnicowy

Spedycja drobnicowa i transport drobnicowy stanowią trzon logistyki i są jednymi z najważniejszych usług świadczonych przez firmy spedycyjne.

Transport drobnicowy to przewóz pojedynczych ładunków, które następnie są konsolidowane i transportowane z innymi pojedynczymi ładunkami, tworząc transport zbiorczy. Firma spedycyjna najpierw odbiera pojedyncze sztuki towaru od klientów w swojej okolicy i umieszcza je w magazynie przeładunkowym, po czym grupuje je ponownie w ładunek drobnicowy, aby następnie przetransportować je do odpowiedniej firmy spedycyjnej. Tam pojedyncze ładunki zostają ponownie oddzielone od ładunku skonsolidowanego i organizowana jest wysyłka towaru do odpowiednich odbiorców końcowych.

W przypadku bardzo małych ilości, których przewóz jako transport bezpośredni byłby nieekonomiczny, transport towarów drobnicowych może odbywać się również poprzez magazyny centralne lub węzły dyspozytorskie (tzw. model Hub-and-Spoke, czyli centralny magazyn przeładunkowy połączony stałymi liniami transportowymi z mniejszymi, lokalnymi magazynami).

Znaczenie transportu drobnicowego

Transport ładunków drobnicowych ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw logistycznych ze względu na znacznie zwiększoną efektywność ekonomiczną. Dzieje się tak dlatego, ponieważ pojedyncze towary, które mają różnych odbiorców, ale ten sam region docelowy, mogą być skonsolidowane w jednym transporcie. Wykorzystanie indywidualnego transportu może być zoptymalizowane. Pojedyncze przesyłki mogłyby być oczywiście traktowane jako ładunki częściowe (LTL), natomiast bardziej ekonomiczną opcją jest skonsolidowanie ich i traktowanie całości jako ładunku całopojazdowego (FTL). Dzięki temu załadowca może w ekonomiczny sposób przewieźć wiele zbiorów przesyłek drobnicowych podczas jednej podróży. To pozwala spedytorowi na optymalne wykorzystanie możliwości załadunkowych środków transportu.

Transport drobnicowy

Transport ładunków drobnicowych jest szczególną formą wysyłki, ponieważ jest procesem złożonym ze względu na dużą liczbę zaangażowanych podmiotów. Zaangażowane strony to poszczególni zleceniodawcy lub nadawcy, spedytor, czasami przewoźnik, przewoźnik odbierający i odbiorcy przesyłek. W umowie o transporcie zbiorczym przewóz od nadawcy do odbiorcy regulowany jest pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Transport ładunków drobnicowych jest podzielony na pięć etapów. Transport od miejsca załadunku (TOMZ), przeładunek pierwszy, transport główny, przeładunek drugi i transport do miejsca rozładunku (TDMR). Poszczególne podprocesy nie muszą być rozdzielone pomiędzy kilku spedytorów – mogą być również realizowane przez jednego spedytora.

1. Transport od miejsca załadunku

W pierwszym etapie, zwanym również przewozem wstępnym, firma spedycyjna odbiera poszczególne przesyłki drobnicowe od różnych klientów. Następnie spedytor zbiera cały towar drobnicowy w jednym miejscu, czyli swoim magazynie przeładunkowym.

2. Przeładunek pierwszy

Podczas przeładunku w magazynie przeładunkowym firmy spedycyjnej, pojedyncze przesyłki są łączone w ładunki zbiorcze według określonych kryteriów:

  • Miejsce przeznaczenia / kierunek
  • Wolumen
  • Waga
  • Data dostawy

W ten sposób towary są sortowane, a następnie łączone w odpowiednią przesyłkę.

3. Transport główny

Poszczególne ładunki drobnicowe są przekazywane przewoźnikowi do przewozu, chyba że spedytor sam wykonuje to zadanie. Następnie przewoźnik przewozi skonsolidowany towar do spedytora odbiorcy.

4. Przeładunek drugi

Drugi przeładunek odbywa się w magazynie przeładunkowym spedytora odbierającego transport główny. Przesyłka drobnicowa, wcześniej konsolidowana przez firmę spedycyjną, jest ponownie dzielona na części i przygotowywana do wysyłki do odbiorcy końcowego.

5. Transport do miejsca rozładunku

Po podzieleniu przez spedytora odbierającego ładunek zbiorczy na poszczególne przesyłki i ponownym ich zorganizowaniu i zaksięgowaniu, następuje transport przesyłki do odbiorcy końcowego.

Cofnij