Kontrola celna

Zadaniem służb celnych jest weryfikacja przedsiębiorstw w kierunku przestrzegania i stosowania odpowiednich przepisów prawa celnego. Ich kontroli także podlegają opłacone podatki celne. Dokonują tego poprzez sprawdzenie ksiąg rachunkowych i innych rejestrów, takich jak dokumenty celne danego przedsiębiorstwa. Wszystkie firmy importujące towary z lub eksportujące towary do krajów spoza UE mogą podlegać takiej kontroli celnej.

Mając na uwadze kierunek ruchu towarów, możemy wyróżnić następujące rodzaje cła:

Cło eksportowe – nakładane przy wywożeniu towarów za granicę,

Cło importowe – nakładane przy wwożeniu towarów z zagranicy,

Cło tranzytowe – nakładane za przewóz towarów pochodzących z zagranicy przez terytorium państwa, które je nałożyło.

W Niemczech od lipca 2009 zgłoszenia wywozowe dokonuje się za pośrednictwem elektronicznego systemu celnego ATLAS. Zazwyczaj firmy spedycyjny korzystają z oprogramowania, które za pomocą interfejsu jest połączone z systemem celnym, gdyż jest to najwygodniejszy sposób na obsługę dużej ilość eksportów międzynarodowych.

Kontrola przedsiębiorstwa przez organy celne

Kontrole celne dotyczą zazwyczaj przedsiębiorstw, których stosunki handlowe wykraczają poza granice UE. Zasadniczo jednak kontroli mogą podlegać również przedsiębiorstwa prowadzące działalność wyłącznie w kraju lub na terenie UE. Import i eksport są kontrolowane oddzielnie. Audyt celny analizuje stronę importową przedsiębiorstwa i określa, czy wszystkie należności celne przywozowe zostały uiszczone w prawidłowej wysokości.

Cofnij