Incoterms

Incoterms (ang. International Commercial Terms) Międzynarodowe Reguły Handlu – jest to zbiór międzynarodowych reguł określających warunki wymiany handlowej między sprzedającym a kupującym. Dzięki stosowaniu Incoterms można wyeliminować nieporozumienia i uniknąć sporów prawnych. Reguły Inocterms mają zastosowanie zarówno w Unii Europejskiej, poza jej obszarem jak i w handlu krajowym. Najnowsza wersja Incoterms pochodzi z 2020 roku.  Aby reguły stały się skuteczne, ich zastosowanie i ważność muszą być określone w umowie kontraktowej. Ponadto umowa musi również określać, które poszczególne klauzule i która wersja Incoterms ma być szczegółowo stosowana pomiędzy stronami umowy.

Reguły incoterms i ich znaczenie

Reguły Incoterms i przepisy za nimi stojące są oznaczone skrótami składającymi się z trzech liter, zostały one podzielone na cztery grupy:

  • Grupa E – reguły dotyczące odbioru towaru
  • Grupa F – reguły dotyczące dyspozycji towaru bez ponoszenia kosztów
  • Grupa C – reguły dotyczące dyspozycji towaru z poniesieniem kosztów
  • Grupa D – reguły dotyczące dostarczenia towaru

Incoterms Grupy E:

EWX – Ex Works (z zakładu) – Dostawa zostaje uznana za dokonaną w momencie wydania towarów do dyspozycji kupującemu. Sprzedający jest zobowiązany wyłącznie do pozostawienia towarów we wcześniej ustalonym miejscu, na tym kończy się jego odpowiedzialność.

Incoterms Grupy F:

FCA – Free Carrier (franco przewoźnik) – Sprzedający jest zobowiązany do poniesienia kosztów transportu, załadunku towarów oraz ubezpieczenia, ale wyłącznie do momentu przekazania ich pierwszemu przewoźnikowi. Towar zostaje uznany za dostarczony w momencie załadunku u przewoźnika, wtedy kończy się odpowiedzialność sprzedającego. Incoterms 2020 uwzględniają możliwość organizacji przewozu przez samego sprzedawcę lub nabywcę bez zaangażowani podmiotów trzecich.

FAS – Free Alongeside Ship (franco wzdłuż burty statku) – Sprzedawca ponosi wszelkie koszty oraz odpowiedzialność do momentu dostarczenia towarów do burty statku w oznaczonym porcie nadania. Jego odpowiedzialność nie obejmuje załadunku towarów na statek.

FOB –  Free On Board (franco statek) – Sprzedawca ponosi wszelkie koszty oraz odpowiedzialność do momentu załadowania towarów na statek. Ponosi także koszty załadunku. Termin jest stosowany wyłączeni w transporcie morski i wodnym śródlądowy.

Incoterms Grupy C:

CPT – Carriage Paid To (koszty transportu opłacone do) – Sprzedawca podobnie jak w przypadku FCA jest zobowiązany do poniesienia kosztów transportu, załadunku, ubezpieczenia towarów, ale dodatkowo ponosi także koszty dostawy.

CIP – Carriage and Insurance Paid to ( koszty transportu i ubezpieczenie opłacone do) – Sprzedawca ma takie same obowiązki jak w przypadku reguły CPT z tą różnicą, że zobowiązany jest do wykupienia maksymalnego poziomu ubezpieczenia towarów i transportu. Odpowiednik CIF w transporcie innym, niż morskim i wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym).

CFR – Cost and Freight (koszt i fracht) – Sprzedający ponosi wszystkie kosztów oraz odpowiedzialność łącznie z załadunkiem towarów na statek. Dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w momencie załadunku towaru na statek przewoźnika wskazanego przez sprzedającego.

CIF –  Cost, Insurance and Freight ( koszt, ubezpieczenie i fracht) Sprzedawca ponosi te same obowiązki co w przypadku CFR, ale jest również odpowiedzialny za zawarcie umowy i opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru w na rzecz kupującego. Zarówno CFR, jak i CIF mogą być używane wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego.

Incoterms Grupy D:

DAP  – Delivered at Place ( dostarczone do miejsca) – Sprzedawca pokrywa koszty transportu I ponosi odpowiedzialność za dostarczenie towarów pod wskazany adres. Od 2010 roku DAP zastępuje dotychczasowe stosowane DAF, DES i DDU. Incoterms 2020 uwzględniają możliwość organizacji przewozu przez samego sprzedawcę lub nabywcę bez zaangażowani podmiotów trzecich.

DPU – Delivered At Place Unloaded (dostarczone do miejsca, rozładowane) – Sprzedawca pokrywa koszty transportu i ponosi odpowiedzialność za dostarczenie towarów i rozładunek we skazanym dowolnym miejscu. DPU w Incoterms 2020 zastąpiło dotychczasowe DAT (Delivered at Terminal)

DDP – Delivered Duty Paid (dostarczone, cło opłacone) – Sprzedawca pokrywa wszelkie koszty transportu, jest odpowiedzialny za dostarczenie towarów pod wskazany adres, wypełnia zobowiązania eksportowe i importowe oraz reguluje wszystkie opłaty celne.

Przy zawieraniu umów należy znać i uwzględniać szczegółowe teksty Incoterms. Aktualne Incoterms są dostępne na polskiej stronie rządowej.

Cofnij