DIN EN ISO 9001

Skróty DIN EN ISO 9001 oznaczają poszczególne zakresy normy. DIN jest skrótem Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego, EN – Normą Europejską, a ISO – Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną. DIN EN ISO oznacza zatem, że norma ta jest uznawana w Niemczech, w Europie i na całym świecie. 9001 odnosi się do zawartości tematycznej normy – 9001 zajmuje się “Systemami zarządzania jakością – Wymagania”. W lutym 2009 roku norma została wydana w języku polskim przez Polski Komitet Normalizacyjny z oznaczeniem PN-EN ISO 9001: 2009. Najnowsza wersja standardu oznaczona jako ISO 9001: 2015, zawiera aktualną wersję normy i pochodzi z roku 2015.

Norma ISO 9001 jest szczególnie istotna, ponieważ wiele instytucji posiada certyfikat zgodności z tą normą a ilość wydawanych certyfikatów ISO 9001 jest nieporównywalnie większa od ilości innych certyfikatów dotyczących zarządzania jakością. Certyfikat ISO 9001 mogą uzyskać organizacje i firmy z branży przemysłowej, handlowej czy usługowej. Norma dokładnie opisuje, jakie wymagania są stawiane skutecznemu zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwie, aby mogło ono otrzymać certyfikat.

W tym celu należy w sposób wiążący i przejrzysty uregulować obowiązki, kompetencje, struktury i przepływy pracy oraz udokumentować je w instrukcjach procesowych i proceduralnych. Ta dokumentacja QM jest podstawą zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001.

Norma ISO 9001: 2015 bazuje na 10 punktach:

  1. Zakres normy
  2. Powołania normatywne
  3. Terminy i definicje
  4. Kontekst organizacji
  5. Przywództwo
  6. Planowanie
  7. Wsparcie
  8. Działania operacyjne
  9. Ocena efektów działalności
  10. Doskonalenie

Certyfikacja zgodnie z normą ISO 9001

O certyfikat można ubiegać się w akredytowanej organizacji certyfikującej. Na podstawie dokumentacji zarządzania jakością oraz audytu organizacja ta sprawdza, czy zarządzanie jakością przedsiębiorstwa lub organizacji spełnia wymagania aktualnej normy ISO 9001. Jeżeli podczas audytu zostaną zidentyfikowane odchylenia od normy, organizacja jest początkowo uznawana za niekwalifikującą się do certyfikacji do czasu usunięcia tych odchyleń. Następnie można wznowić audyt. Jeśli końcowy raport z audytu jest pozytywny, można przyznać certyfikat.

Certyfikat w zakresie zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001 stanowi uznany dowód kompetencji i wydajności dla przedsiębiorstw każdej wielkości i z każdej branży. W logistyce szczególne znaczenie mają sprawne procesy i procedury, które w optymalny sposób zazębiają się ze sobą. Zarządzanie jakością nie tylko optymalizuje procesy ale pozwala także uniknąć błędów i zwiększyć wydajność przedsiębiorstwa. Dzięki wdrożeniu normy przedsiębiorstwa zyskują także korzyści zewnętrzne w postaci podniesienia wizerunku firmy i poprawy konkurencyjności oferty.

Cofnij