ADSp

ADSp jest skrótem od Allgemeine Deutsche Spediteursbedingungen co oznacza Ogólne Niemieckie Warunki Spedycyjne. ADSp są to jednolite warunki transakcji spedycyjnych, wspólnie opracowane i zalecane do stosowania przez główne stowarzyszenia przemysłu żeglugowego i firm spedycyjnych. W 2017 roku ADSp zostały renegocjowane i ujednolicone. ADSp mają długą tradycję i zostały po raz pierwszy opracowane w 1927 r. jako zbiór zasad umownych. Zasady ADSp są rekomendowane i wykorzystywane przez firmy spedycyjne i logistyczne, ale także przez firmy z branży przemysłowej i handlowej do obsługi różnych transakcji spedycyjnych.

Zasadniczo przepisy ADSp nie mają zastosowania do umów z konsumentami prywatnymi (zgodnie z § 13 BGB), lecz wyłącznie do umów transportowych pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) . Ponadto ADSp są ograniczone do transakcji spedycyjnych w Niemczech – oznacza to, że transport rozpoczyna się i kończy w Niemczech. Dla międzynarodowych transakcji spedycyjnych może być stosowany CMR.

ADSp – zalecane przez stowarzyszenie

ADSp zostały ponownie zrewidowane w roku 2017 i są obecnie dostępne jako ADSp 2017.

Zalecane są przez:

  • Federalny Związek Przemysłu Niemieckiego (BDI)
  • Federalne Zrzeszenie Niemieckiego Handlu Hurtowego i Zagranicznego (BGA)
  • Niemieckie Stowarzyszenie Spedycji i Logistyki e.V. (DSLV)
  • Stowarzyszenie Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK)
  • Główne Stowarzyszenie Niemieckiego Handlu Detalicznego (HDE)

a od 2017 roku również zalecane jako regulacje umowne przez

  • Federalne Stowarzyszenie Przewozów Drogowych, Logistyki i Utylizacji (BGL)
  • Federalne Stowarzyszenie Gospodarki, Transportu i Logistyki (BWVL)
  • Federalne Stowarzyszenie Spedycji i Logistyki Mebli (AMÖ)

Ogólne warunki spedycyjne ADSp są obecnie stosowane w ponad 90 % niemieckich firm spedycyjnych i transportowych, które dzięki temu korzystają z zalet jednolitych warunków umownych, nawet jeśli współpracują z wieloma różnymi partnerami biznesowymi.

Cel ADSp

Większość transakcji transportowych ma podobne i często powtarzające się warunki. Podobnie jak standardy i normy, dotyczące np. sprzętu do załadunku, (palety, kontenery), dotyczy to również standardów prawnych i umownych.

W Niemczech działalnością spedycyjną zajmuje się wielu spedytorów, przewoźników i załadowców. ADSp ułatwia uporządkowanie relacji biznesowych. Ponieważ prawie wszyscy partnerzy stosują ADSp, wszystkie zaangażowane strony mogą się do nich odwoływać i zrezygnować z czasochłonnego negocjowania stosunków umownych z każdym nowym partnerem biznesowym.

Odpowiedzialność i ADSp

Ponadto nadal istnieje potrzeba uzupełnienia regulacji prawnych, które same w sobie nie odnoszą się wystarczająco precyzyjnie lub nieadekwatnie do regularnych procesów w branży spedycyjnej i transportowej. ADSp wypełnia tę lukę. ADSp ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy transport nie przebiega zgodnie z planem lub gdy wystąpi szkoda transportowa. W zależności od kontekstu pojawia się wiele pytań, przede wszystkim dotyczących odpowiedzialności. Zawarte wcześniej porozumienie umowne o obsłudze transportu, uwzględniające ADSp, tworzy w takich przypadkach odpowiednią regulację dla wszystkich stron zaangażowanych w działalność spedycyjną. Zasadnicze pytania dotyczą często tego, kto ponosi odpowiedzialność za szkodę, w jaki sposób należy określić wysokość szkody, czy występują koszty następcze, czy towar może i musi zostać wymieniony lub czy towar jest ubezpieczony.

Cofnij