Przewoźnik

Firma posiadająca status przewoźnika świadczy odpłatnie usługi transportowe zgodnie z umową przewozu. Dotyczy to usług w transporcie lądowym (drogowym lub kolejowym), wodnym śródlądowym, powietrznym, morskim czy multimodalnym (z wykorzystaniem co najmniej dwóch różnych środków transportu). Przewoźnik może specjalizować się w przewozach zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Zadaniem jego jest przewiezienie określonego ładunku bądź osób na danej trasie i w określonym terminie.

Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia, przewoźnik jest zobowiązany do zwarcia umowy przewozu. Umowa zobowiązuje do przestrzegania instrukcji nadawcy i odbiorcy. Przewoźnik jest zobowiązany do podstawienia odpowiedniego środka transportowego, a także do odpowiedniego zabezpieczenia ładunku i terminowej dostawy. Przejmuje także pełną odpowiedzialność za powierzony mu towar. Jeśli ładunek zostanie uszkodzony, utracony lub dostawa zostanie opóźniona, przewoźnik ponosi pełne konsekwencje zgodnie z art. 65 ust.1 Prawa Przewozowego oraz Konwencji CMR w przewozach międzynarodowych. Każdy przewoźnik powinien mieć wykupione ubezpieczenie OCP, które obecnie staje się wymogiem do zawarcia umowy przewozowej. Polisa gwarantuje ubezpieczenie przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi transportowej. Obejmuje kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie towaru, a także nieterminową dostawę. Jednocześnie daje osobom korzystającym z usług danej firmy transportowej pewność i bezpieczeństwo oraz gwarancje uzyskania odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody.

Cofnij