Lista ładunku

Lista ładunkowa jest częścią dokumentów przewozowych. Pełni funkcję wykazu dla wszystkich towarów wchodzących w skład ładunku na danym środku transportu. Dokument ten jest obecny w całym cyklu trwania transportu, dokładnie do momentu dostarczenia towaru do odbiorcy. Jeśli jest to transport transgraniczny, także lista ładunkowa jest wymagana do odprawy celnej w celu wykazania dokładnej liczby, wagi i objętości towaru do rozładunku.

Ten dokument pozwala także kierowcy jak i odbiorcy ocenić faktyczny stan ładunku, czy została załadowana i zabezpieczona poprawna ilość towaru, ale przede wszystkim czy też towar został dostarczony zgodnie z listą. Jest to szczególnie ważne w razie wypadku, braku lub uszkodzenia towaru. W przypadku przesyłek drobnicowych Bordero pełni funkcję listy ładunkowej, która dokumentuje całość poszczególnych załadowanych przesyłek.

Manifest ładunkowy

To lista ładunkowa, która dokumentuje wykaz ładunków transportowanych statkiem, a także zawiera informacje dot. miejsca, daty załadunku i tych samych informacji dot. rozładunku. Tworzony jest na podstawie konosamentu (morskiego listu przewozowego), który zostaje wydany przez spedytora dla przewoźnika lub jego przedstawiciela w odniesieniu do konkretnej przesyłki. Dokument ten jest wykorzystywany w szczególności do odprawy celnej, ale także jest pomocny dla obsługi statku, portu. Każdy ładunek na statku wymaga takiego udokumentowania.

Cofnij