Cross Docking

Nazwa Cross Docking pochodzi z języka angielskiego i oznacza przeładunek towarów bez magazynowania.  “Cross” jest tu używany w znaczeniu “skrzyżowania”, a “dock” oznacza rampę wjazdową i wyjazdową dla towarów.

Cross docking to proces przeładunku konsolidacyjnego, w ramach którego dostarczony towar zaraz po przyjęciu jest sortowany, kompletowany i przekazany do wydania. W ten sposób dostarczone przesyłki nie są składowane w magazynie a po przejściu przez miejsce przeładunku przekazywane są do zadokowanych tam transportów w celu dalszego przewozu do odbiorcy.

Dzięki temu rozwiązaniu można osiągnąć krótsze czasy przepustowości i zmniejszyć zapotrzebowanie na przestrzeń magazynową. Redukcja zapasów i przyspieszenie przepływu towarów prowadzą do ogólnej oszczędności kosztów w magazynowaniu.

Szczególnym wyzwaniem związanym z cross dockingiem jest płynny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw. W celu transmisji bieżących danych a tym samym zintegrowania wszystkich procesów stosuje się z reguły oprogramowanie logistyczne, które optymalnie umożliwia koordynację procesów cross-dockingu.

Cross docking & logistyka

W logistyce cross docking jest stosowany nie tylko w celu optymalizacji obsługi towarów, ale także w celu uniknięcia transportu LTL, jeśli to tylko możliwe. Przy odbiorze towarów różne towary przychodzące są sortowane i wstępnie selekcjonowane w taki sposób, aby po stronie towarów wychodzących transporty FTL dostarczały je w miarę możliwości do odbiorcy.

Cross docking jest zawsze efektywnym rozwiązaniem w przypadku przeładunku dużych, ale możliwych do zaplanowania ilości towarów. Dotyczy to przede wszystkich sieci dystrybucji. Magazyny tych sieci stają się wówczas centrami cross dockingowymi. Procesy te mają szczególne znaczenie w sektorze handlu detalicznego. Magazyny centralne (również usługodawców logistycznych) pełnią rolę punktów przeładunkowych (cross docking), do których dostarczane są różne towary, a następnie pobrane partie są dystrybuowane do poszczególnych sklepów z możliwie najmniejszą liczbą dostaw.

Rodzaje cross-dockingu

Celem cross dockingu jest przyjęcie i obsługa towaru oraz przekazanie go do dalszej dystrybucji przy minimalnym udziale operatorów magazynowych. Oprócz zmniejszenia zapasów i skrócenia czasu realizacji zamówień, minimalizowane są także koszty związane z procesami magazynowymi m.in. koszty związane z zapewnieniem niezbędnej przestrzeni magazynowej, jak również koszty obsługi procesów w magazynie w tym składowania czy komisjonowania.

Wyróżnia się 3 rodzaje cross-dockingu

Jednoetapowy

Dostarczany towar jest już wstępnie zapakowany przez nadawcę. Jednostki ładunkowe, które często są pakowane na paletach, traktowane są jako “zapakowane przez nadawcę” i tym samym przypisywane do zlecenia spedycyjnego bez żadnych zmian. Ich obsługa ogranicza się do przyjęcia i przekazania do dalszej dystrybucji. Warunkiem koniecznym dla jednoetapowego cross dockingu jest to, że jednostki logistyczne są już oznakowane przez nadawcę, a odbiorca jest wskazany na towarze.

Dwuetapowy

Towar jest dostarczany w niezmienionej postaci do punktu przeładunkowego przez nadawcę. Tutaj poszczególne jednostki ładunkowe są dzielone, ponownie sortowane i kompletowane w odpowiednie jednostki, które są dostarczane do właściwych odbiorców.

Wieloetapowy

Wieloetapowość oznacza , że oprócz konsolidacji zamówień wykonywane są także dalsze etapy procesu obsługi cross dockingu. Bardzo często obejmują one pakowanie i etykietowanie towarów przed wysłaniem ich do dalszego przygotowania a następnie wysyłki do końcowego odbiorcy.

Cofnij