ATLAS

System niemieckiej administracji celnej (Automatisiertes Tarif- und Lokales Zoll-Abwicklungs-System) który w sposób cyfrowy zapewnia automatyczną odprawę oraz monitoring transgranicznego ruchu towarów. Dokumenty takie jak zgłoszenia celne lub powiadomienia o przewozowej należności celnej są wprowadzane elektronicznie i przekazywane do urzędu celnego. Odpowiednie decyzje i zawiadomienia z urzędu celnego są również przesyłane w formie cyfrowej.

W Niemczech, udział w procedurze ATLAS jest obowiązkowy zgodnie z art. 6 ust. 1 UZK (unijny kodeks celny). Według niemieckiej Dyrekcji Generalnej ds. Celnych artykuł ten dotyczy wymiany informacji, takich jak deklaracje, wnioski lub decyzje, pomiędzy przedsiębiorcami a organami celnymi, które muszą być prowadzone z wykorzystaniem elektronicznego systemu przetwarzania danych.

Zalety systemu ATLAS

Przede wszystkim przyspieszenie procedur rejestracyjnych poprzez transmisję cyfrową. W ramach ATLAS, w większości przypadków możliwe jest również zrezygnowanie z przedstawiania dokumentów takich jak faktury lub dokumenty preferencyjne. Dodatkowe przyspieszenie procedury uzyskuje się dzięki możliwości złożenia zgłoszenia celnego w systemie ATLAS z wyprzedzeniem, tzn. przed faktycznym przybyciem towarów. Oznacza to, że decyzja dotycząca towarów może zostać podjęta z wyprzedzeniem.

Funkcje systemu ATLAS

Procedury w pełni obsługiwane przez system ATLAS.

ATLAS Import
Procedura informatyczna ATLAS Import pozwala na dopuszczenie towarów nieunijnych do swobodnego obrotu w ramach procedury zwykłej lub uproszczonej oraz objęcie towarów procedurą składu celnego. Deklaracja skrócona (SumA) jest stosowana w obszarze przywozu w przypadku deklaracji składanych w nadmorskich i lotniczych urzędach celnych, jak również w wewnątrzorganicznych.

ATLAS Export
Elektroniczne zgłoszenie wywozowe jest obowiązkowe od dnia 1 lipca 2009 r. i ma zastosowanie do wszystkich zgłoszeń niezależnie od środka transportu (drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, pocztowego). Elektroniczne zgłoszenie wywozowe można złożyć za pomocą certyfikowanego oprogramowania dla użytkownika programu ATLAS lub za pośrednictwem internetowego zgłoszenia celnego. W obszarze wywozu w ramach ATLAS wspierane jest przekazywanie towarów do procedury wywozu w ramach procedury normalnej i uproszczonej.

ATLAS Dispatch (NCTS)

NCTS to skrót od New Computerized Transit System, nad którym stale pracuje ponad 30 krajów uczestniczących. System tranzytowy ATLAS jest wykorzystywany do obsługi przejścia procedury tranzytowej, jak i jej zakończenia. Procedury uproszczone tj. “autoryzowany nadawca” (ZV) i “autoryzowany odbiorca” (ZE) lub “autoryzowany odbiorca TIR” (ZT) są obsługiwane za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Jeśli wysyłka nie może być zrealizowana przez oprogramowanie użytkownika, dostępne jest internetowe zgłoszenie tranzytowe.

Od 2005 r. zgłoszenia tranzytowe w Niemczech są z reguły składane przy użyciu technologii informatycznych i tylko w wyjątkowych przypadkach, np. w przypadku zgłoszeń tranzytowych podróżnych, są one przyjmowane w formie papierowej.

ATLAS-EAS (przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone)
Unijny kodeks celny zobowiązuje przedsiębiorcę do składania organom celnym przewozowych i wywozowych deklaracji skróconych w formie elektronicznej dla towarów wprowadzanych na obszar celny UE lub wyprowadzonych. Można dokonać rejestracji za pomocą oprogramowania użytkownika lub przez Internet. Dane zbiorcze dotyczące towarów nie wspólnotowych zostaną przetwarzone.

Elektroniczna Taryfa Celna (EZT)

Elektroniczna Taryfa Celna (EZT) jest dostępna w ramach procedur ATLAS IIT jako EZT online w Internecie za pośrednictwem administracji celnej. Obejmuje to również dane z TARIC (Tarif Intégré des Communautés Européennes – Zintegrowana Taryfa Wspólnoty Europejskiej), a także dane takie jak podatek obrotowy od przywozu i podatek akcyzowy.

Warunek uczestnictwa w procedurze ATLAS

Do udziału w całkowicie zautomatyzowanym procesie informatycznym ATLAS wymagana jest rejestracja. Każdy wykonawca, który spełnia poniższe warunki, może się zarejestrować:

  • posiada numer EORI, który posiada lub otrzymał wraz z wnioskiem o uczestnictwo w procedurze ATLASIE
  • stosuje sprawdzone (certyfikowane) oprogramowanie do elektronicznej wymiany danych,
  • ma dostęp do połączenia sieciowego lub zgłosił wraz z wnioskiem o uczestnictwo w systemie ATLAS.

Cofnij