ATLAS

Zautomatyzowany system taryfowy i lokalnej odprawy celnej, w skrócie ATLAS, jest oprogramowaniem celnym niemieckiej administracji celnej, które w ten sposób zapewnia cyfrową i automatyczną odprawę oraz monitoring transgranicznego ruchu towarów. Dokumenty takie jak zgłoszenia celne lub powiadomienia o należności celnej przywozowej są wprowadzane elektronicznie i przekazywane do urzędu celnego. Odpowiednie decyzje i zawiadomienia z urzędu celnego są również przesyłane w formie cyfrowej.

Udział w procedurze ATLAS jest obowiązkowy zgodnie z art. 6 ust. 1 UZK (unijny kodeks celny). Według niemieckiej Dyrekcji Generalnej ds. Ceł artykuł ten stanowi, że wymiana informacji, takich jak deklaracje, wnioski lub decyzje, między przedsiębiorcami a organami celnymi musi być prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego przetwarzania danych.

Wada ATLAS

Przyspieszenie procedur rejestracyjnych poprzez rezygnację z transmisji cyfrowej, a tym samym bez papierowej, jest oczywiste. W ramach ATLAS, w większości przypadków możliwe jest również zrezygnowanie z przedstawiania dokumentów takich jak faktury lub dokumenty preferencyjne. Dodatkowe przyspieszenie procedury uzyskuje się dzięki możliwości złożenia zgłoszenia celnego w systemie ATLAS z wyprzedzeniem, tj. przed faktycznym przybyciem towarów. Oznacza to, że decyzja dotycząca towarów może zostać podjęta z wyprzedzeniem i są one również dostępne wcześniej.

ATLAS Zakres funkcji

Następujące procedury mogą być już w pełni obsługiwane przez system ATLAS.

ATLAS import
Procedura informatyczna ATLAS Import pozwala na dopuszczenie towarów nieunijnych do swobodnego obrotu w ramach procedury zwykłej lub uproszczonej, objęcie towarów procedurą składu celnego i procedurą uszlachetniania czynnego. Deklaracja skrócona (SumA) jest stosowana w obszarze przywozu w przypadku deklaracji składanych w morskich i lotniskowych urzędach celnych, jak również w wewnętrznych i granicznych urzędach celnych.

ATLAS export
Elektroniczne zgłoszenie wywozowe jest obowiązkowe od dnia 1 lipca 2009 r. i ma zastosowanie do wszystkich zgłoszeń niezależnie od środka transportu (drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, pocztowego). Elektroniczne zgłoszenie wywozowe można złożyć za pomocą certyfikowanego Oprogramowanie uczestnika programuATLAS. W przeciwnym razie zgłoszenie wywozowe jest dostępne poprzez internetowe zgłoszenie celne. W obszarze wywozu w ramach ATLAS wspierane jest przekazywanie towarów do procedury wywozu w ramach procedury normalnej i uproszczonej, jak również przekazywanie ich do procedury uszlachetniania biernego.

ATLAS dispatch (NCTS)
NCTS to skrót od New Computerized Transit System, nad którym stale pracuje ponad 30 krajów uczestniczących. System tranzytowy ATLAS jest wykorzystywany do obsługi przejścia do procedury tranzytowej, jak również zakończenia i zakończenia procedur tranzytowych. Procedury uproszczone “autoryzowany nadawca” (ZV) i “autoryzowany odbiorca” (ZE) lub “autoryzowany odbiorca TIR” (ZT) są obsługiwane za pośrednictwem interfejsu uczestnika. Jeśli wysyłka nie może być jeszcze zrealizowana przez oprogramowanie Uczestnika, internetowe zgłoszenie tranzytowe jest również dostępne tutaj. Od 2005 r. zgłoszenia tranzytowe w Niemczech są z reguły składane przy użyciu technologii informatycznych i tylko w wyjątkowych przypadkach, np. w przypadku zgłoszeń tranzytowych podróżnych, są one przyjmowane w formie papierowej.

ATLAS-EAS (przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone)
Unijny kodeks celny stanowi, że towary wprowadzane na obszar celny Unii lub z niego wyprowadzane są objęte przywozowymi lub wywozowymi deklaracjami skróconymi składanymi organom celnym w formie elektronicznej. Jak zawsze, można to zrobić za pomocą oprogramowania uczestnika lub przez Internet. Dane zbiorcze dotyczące towarów niewspólnotowych są przetwarzane.

Elektroniczna Taryfa Celna (EZT)

Elektroniczna Taryfa Celna (EZT) jest dostępna w ramach procedur ATLAS IIT jako EZT online w Internecie za pośrednictwem administracji celnej. Obejmuje to również dane z TARIC (Tarif Intégré des Communautés Européennes, Zintegrowana Taryfa Wspólnoty Europejskiej), a także dane takie jak podatek obrotowy od przywozu i podatek akcyzowy.

Warunek uczestnictwa w procedurze ATLAS

Do udziału w całkowicie zautomatyzowanym procesie informatycznym ATLAS wymagana jest rejestracja. Każdy wykonawca, który spełnia poniższe warunki, może się zarejestrować:

numer EORI jest dostępny lub jest wymagany wraz z wnioskiem o uczestnictwo w ATLASIE
do elektronicznej wymiany danych stosuje się sprawdzone (certyfikowane) oprogramowanie
połączenie sieciowe istnieje lub jest zgłaszane wraz z wnioskiem o uczestnictwo w systemie ATLAS

Cofnij