Moduł Centrum Towarów Niebezpiecznych (ADR) rozszerzono o kolejne funkcje

Moduł Centrum Towarów Niebezpiecznych (ADR) rozszerzono o kolejne funkcje

Rozszerzenie funkcji Centrum ADR

Po tym, jak w ubiegłym roku rozszerzyliśmy moduł Centrum Towarów Niebezpiecznych (ADR) o dostęp do bazy danych towarów niebezpiecznych Federalnego Instytutu Badań Materiałowych i Testów (BAM), obecnie moduł wzbogacił się o kolejne, znaczące funkcje: od tej pory w Centrum ADR podane są także statusy transportowe określone w “europejskiej umowie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych” (ADR) oraz klasyfikacji potencjału zagrożeń stwarzanych przez przewożone towary. “Dzięki rozszerzeniu Centrum ADR użytkownik może nie tylko łatwo uzyskać informacje o numerze UN, ale także otrzymać informację, czy i na jakich warunkach dana substancja stanowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami towar niebezpieczny – i czy zasadniczo może być przewożona. Użytkownik otrzymuje także wiążące informacje BAM dotyczące towarów o „wysokim potencjale zagrożenia”, wyjaśnia Thomas Meyer, specjalista ds. produktów. Moduł ten jest na bieżąco aktualizowany w ramach pakietu serwisowego, klienci LIS nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów.

Funkcja 1: Status transportu

Opcje rejestracji towarów niebezpiecznych w Centrum ADR zostały rozszerzone o pole “Status transportu”. Od tej chwili dostępna jest klasyfikacja towarów niebezpiecznych określona w ramach umowy ADR i ich specjalne wytyczne dotyczące transportu. Substancje te mogą należeć do następujących kategorii:

•          “Ta substancja jest klasyfikowana”

•          „Przewóz niedozwolony“

•          „Nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia“

•          „Klasyfikacja nieznana w niniejszym rozporządzeniu“

Funkcja 2: Potencjalne zagrożenie

Nowe pole “Potencjał zagrożenia” pokazuje użytkownikowi, jakie towary niebezpieczne stanowią szczególnie duże zagrożenie. Podstawą do tego są również dane, widoczne w WinSped®, a dostarczane przez interfejs z BAM.

Rozróżnia się następujące trzy poziomy:

0)    “brak dużego potencjału zagrożenia”

1)    “potencjał wysokiego ryzyka”

2)    “potencjał wysokiego ryzyka (materiał promieniotwórczy)”

Cofnij